strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Sprzedaż nieruchomości
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości
Cena wywoławcza: 12 730,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o. ul. Plac Kościelny 1

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

1.    Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem stodoły i budynkiem obory – położona w obrębie wsi Ożary, gmina Kamieniec Ząbkowicki w granicach działki nr 598/21 o powierzchni ogólnej 0,5998 ha w tym B/Ps/IV – 0,5998 ha.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr 44249 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.

W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Kamieniec Ząbkowicki określono jako teren zabudowy mieszanej – mieszkalnej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. 

Cena wywoławcza nieruchomości łącznie z zabudowaniami: 65 985,00 zł.

Minimalne postąpienie: 700,00 zł.

Wadium: 6 600,00 zł.

2.    Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem inwentarsko-magazynowym, położona w obrębie wsi Ożary, gmina Kamieniec Ząbkowicki w granicach działki nr 598/29 o powierzchni ogólnej 0,0874 ha, w tym B/Ps/IV – 0,0874 ha.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr 44249 przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.

W planie przestrzennego zagospodarowania gminy Kamieniec Ząbkowicki określono jako teren zabudowy mieszanej – mieszkalnej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.     

Cena wywoławcza nieruchomości łącznie z zabudowaniami: 12 730,00 zł.

Minimalne postąpienie: 130,00 zł.

Wadium: 1 300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.07.2015 r. w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Spółka z o. o. ul. Plac Kościelny 1 o godzinie 10:00 dla poz. 1, a o godzinie 11:00 dla poz. 2.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku udziału w przetargu tylko jednego oferenta zostanie on rozstrzygnięty po zaoferowaniu przez tego oferenta ceny wywoławczej plus jedno postąpienie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.    Wpłacenie wadium w gotówce w wysokości podanej w ogłoszeniu do kasy Spółki w Kamieńcu Ząbk. ul. Plac Kościelny 1 do dnia 21.07.2015 r. lub przelewem na konto Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o. w PKO BP S.A. I. O Ząbkowice Śląskie  nr 84 1020 5138 0000 9402 0112 5228  tak aby środki  finansowe znalazły się na koncie Spółki w przeddzień przetargu.

2.    Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu  ich bez zastrzeżeń.

3.    Złożenie przed przetargiem aktualnego odpisu z KRS, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.

4.    Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku pełnomocnika osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu podmiotu.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym  uczestnikom przetargu zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

- żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje ceny wywoławczej plus jedno postąpienie,

- osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości w ustalonym terminie

- uczestnik przetargu będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup.

Termin oraz miejsce podpisania aktu notarialnego zostaną uzgodnione z nabywcą po zakończeniu przetargu.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Zawarcie umowy notarialnej sprzedaży nastąpi po wydaniu pozytywnej decyzji Ministra Skarbu Państwa,    jeżeli zaistnieją przesłanki przewidziane przepisami szczegółowymi.

Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowiła należność za nabycie nieruchomości i powinna być wpłacona w takim terminie, aby środki finansowe wpłynęły na konto bankowe Spółki co najmniej dwa dni przed datą  zawarcia umowy sprzedaży. Do ceny osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie w dniu sprzedaży.  Organizator przetargu nie dopuszcza rozłożenia ceny sprzedaży na raty.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp.  z o. o. ul. Plac Kościelny 1, pod numerem tel. 695 070 619.

Z przedmiotem przetargu można zapoznać się od dnia 6.07.2015 r. do dnia 21.07.2015 r. po uprzednim uzgodnieniu daty, godziny i miejsca spotkania pod numerem  tel. 695 070 619.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy, OHZ  Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać OHZ  Kamieniec Ząbkowicki Sp. z  o. o.  na wniosek i koszt kupującego.

Organizator przetargu – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: odstąpienia od przetargu, oraz jego unieważnienia bez podania przyczyn, odstąpienia od przetargu w przypadku zgłoszenia się byłego właściciela nieruchomości, odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem  prawa.

 

                                                                                                                               

 

 

                                                

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kamieniec Ząbkowicki
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone