strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Państwowe Gospodarstwo Leśne ,Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jugów
Lokal mieszkalny
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny
Cena wywoławcza: 7 383,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe,

Nadleśnictwo Jugów,

ul. Główna 149, 57-430 Jugów

 

ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego na działce nr 920/6 o powierzchni 0,2860 ha w Woliborzu 9A m. 4, na terenie Gminy Nowa Ruda, obręb 0016-Wolibórz, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą SW2K/00019745/6.

 

Nieruchomość budynkowa – lokal mieszkalny pozostaje bez najemcy (pustostan). Działka jest w części zajęta przez zabudowania na niej posadowione. Dostęp do działki pośrednio z drogi publicznej na zasadach służebności poprzez drogę PGL LP o nawierzchni szutrowej. Uzbrojenie działki: sieć wodociągowa – własne ujęcie, elektryczna, telefoniczna, kanalizacyjna – szambo. Obciążona nieruchomość leśna w części stanowiącej działkę drogi nr 920/8, (AM-8) prowadzona jest KW SW2K/00012426/5, przyszła nieruchomość władnąca 920/6 (AM-8), KW SW2K/00012426/5. Działka 920/6, AM-8 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania nieruchomości konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej przejazdu i przechodu przez działkę 920/8 stanowiącej drogę. Droga konieczna do ustanowienia na działce drogi 920/8 (AM-8) umożliwiającą właściwe korzystanie z zabudowań na działce 920/6 (AM-8), powierzchnia działki drogi nr 920/8 wynosi 0,1186 ha. Działka nr 920/6 to teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunku Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową.

 

Opis lokalu mieszkalnego – lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku i zajmuje jego część. Dostęp do lokalu dobry, wejście z korytarza do kuchni i dalej do poszczególnych izb. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: – kuchnia 21,74 m2, – pokój 30,95 m2, – przedpokój 2,04 m2, – łazienka 9,29 m2, – kotłownia 4,33 m2, razem 68,35 m2. Pomieszczenia przynależne bud. mieszk.-gosp.: komórka I 7,73 m2, – komórka II 13,16 m2. Pomieszczenia przynależne bud. gosp.: komórka I 5,79 m2, – komórka II 15,88 m2. Wskaźnik udziału lokalu w częściach nieruchomości wspólnej wynosi 183/1000. Lokal jest wyposażony w instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu piecowe. Ogólne zużycie techniczne lokalu z uwzględnieniem zużycia budynku wynosi 65,00%. Nieruchomość na działce nr 920/6 (AM-8) jest wolna od zobowiązań i obciążeń, nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 7 383,00 złotych. Wartość nieruchomości – części składowych: grunt 1 947,00 zł, lokal mieszkalny 5 436,00 zł. Wartość rynkowa prawa służebności drogi koniecznej ustanowiona na drodze wewnętrznej  wynosi 200,00 zł netto.

 

Kontakt ze sprzedającym odbywa się pisemnie drogą: listową, e-mail: jugow@wroclaw.lasy.gov.pl; ewa.foja@wroclaw.lasy.gov.pl; faksem (74) 872 22 79 lub osobiście. Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomość można uzyskać w dni robocze w siedzibie Nadleśnictwa Jugów, pod nr tel. (74) 872 24 52 w. *671, oraz na stronie internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_jugow/zamowienia_publiczne.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4.09.2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Nadleśnictwa Jugów – sala  narad, pokój nr 109.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 4.09.2015 r. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach, w zależności od wyboru kupującego:

 

- w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Jugów, bank PKO BP S.A. nr 69 1020 5112 0000 7102 0035 6311, na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania „Wadium – drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu Wolibórz 9A m.4”, liczy się data wpływu wadium na rachunek Nadleśnictwa;

 

- w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancjach ubezpieczeniowych: należy złożyć nienaruszony oryginał w siedzibie sprzedającego w kasie w terminie do 4.09.2015 r. do godz. 9:00. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty składanej przez uczestników przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, którego oferta była najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Cena i kryterium wyboru.

Zaoferowana cena musi przewyższać cenę wywoławczą o min. 1%. Kryterium oceny zgłoszenia stanowi: cena 100%.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wolibórz
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone