strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CHRISTIANAPOL SP Z O O FABRYKA MEBLI TAPICEROWANYCH W UPADŁOŚCI
Maszyny i urządzenia do kroju i pomiaru tkanin, skóry i waty
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-31
Godzina: 15:30:00
Przedmiot sprzedaży: Maszyny i urządzenia do kroju i pomiaru tkanin, skóry i waty
Cena wywoławcza: 1 943 139,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości „Christianapol” Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą
w Łowyniu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości
stanowiących własność upadłej spółki.

 

     I.    Przedmiotem sprzedaży są maszyny i urządzenia do kroju i pomiaru tkanin, skóry i waty (46 sztuk – Grupa A i B) oraz maszyny i urządzenia stolarskie (48 szt.) o łącznej wartości netto (cena minimalna sprzedaży) wszystkich ruchomości: 1 943 139 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych).

   II.    Wykaz ruchomości wraz z ceną minimalną (wywoławczą) netto poszczególnych ruchomości stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu. Załączniki nr 2A, 2B i 2C do Regulaminu przetargu opracowane w formie elektronicznej zawierają zdjęcia ruchomości objętych przetargiem. Regulamin wraz z załącznikami nr 1 i 2A, B i C są dostępne w biurze syndyka, a zainteresowanym syndyk prześle ww. dokumenty drogą elektroniczną.

 III.    Regulamin przetargu wraz z jego załącznikami określa sposób złożenia oferty, wymogi co do treści oferty i jej załączników, sposób wyboru oferty oraz reguluje pozostałe kwestie związane z przetargiem.  

 

OFERTY

1.    Oferty można składać na wydzielone grupy ruchomości (A-C) bądź na poszczególne ruchomości, przy czym oferent winien oznaczyć w ofercie ruchomości poprzez wskazanie obok nazwy ruchomości także numeru ruchomości wynikającego z Załącznika Nr 1 do regulaminu przetargu.

2.    Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty, w tym oświadczenia oferenta o zapoznaniu się z treścią regulaminu i załączników do regulaminu i inne wymagane regulaminem przetargu oświadczenia winny być złożone w języku polskim. W przypadku ich złożenia w języku obcym winny być przedłożone ich tłumaczenia na język polski, przy czym za wiążącą uznaje się treść oferty i oświadczeń w języku polskim.  

3.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a)   zapłata wadium w wysokości 20% ceny minimalnej netto wskazanej w Zał. nr 1 do Regulaminu przetargu na rachunek bankowy „Christianapol” Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych w upadłości likwidacyjnej, ul. Szkolna 16, 64-426 Łowyń w PKO BP SA O. Gniezno nr 78 1020 4115 0000 9102 0146 7687,

b)   złożenie kompletnej pisemnej oferty spełniającej wymogi określone regulaminem przetargu w terminie do dnia 31.07.2015 r. do godziny 15:00 w biurze syndyka: Kancelaria Adwokacka Adw. Beata Mikołajewicz, ul. Chrobrego 41 B, 62-200 Gniezno (decyduje data i godzina wpływu oferty do Biura syndyka, także w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego). Koperta zawierająca ofertę winna być zabezpieczona oraz opatrzona wyraźnym napisem „Przetarg Christianapol”.

4.    Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent związany jest ofertą od dnia jej złożenia.

5.    Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Biurze syndyka w dniu 31.07.2015 r. o godzinie 15:30.

6.    Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego (masy upadłości) jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana przez syndyka nie zapłaci reszty ceny w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty oraz jeżeli zaoferowana cena nabycia wskazanych w ofercie ruchomości będzie niższa od ceny minimalnej ustalonej w Zał. nr 1 do regulaminu przetargu.

7.    Zapłata ceny sprzedaży winna nastąpić na rachunek bankowy wskazany w pkt. 3 a) bez możliwości dokonywania jakichkolwiek potrąceń (nie dotyczy wadium) oraz rozkładania ceny na raty. Zapłata dokonana jest z chwilą uznania rachunku bankowego masy upadłości kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy wpłaconym wadium a ceną sprzedaży brutto.  

8.    Zapoznanie się z przedmiotami przetargu, wydanie regulaminu przetargu wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2A, 2B i 2C oraz uzyskanie dodatkowych informacji może nastąpić w terminie uzgodnionym z syndykiem telefonicznie pod numerem telefonu (61) 424 28 38.

9.    Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienie przetargu aż do jego zakończenia. Wpłacone wadium podlega w tym przypadku zwrotowi w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji przez syndyka. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub żądanie naprawienia szkody.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łowyń
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone