strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
SANFORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-31
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego
Cena wywoławcza: 480 060,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Firmy SANFORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rudniku nad Sanem działając na podstawie art. 322 i 320 prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, którego przedmiotem

jest sprzedaż:

 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego położonego w Rudniku nad Sanem 37-420, ul. Przemysłowa 5, w skład którego wchodzi:

 

1)   prawo własności działki o nr ewid. 3644/3 o pow. 0,1318 ha dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą TB1N/00051572/8;

2)   prawo wieczystego użytkowania:

- działki o nr ewid. 3643/3 o pow. 0,3692 ha  dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą TB1N/00016870/0;

- działki o nr ewid. 3672/1 o pow. 0,1056 ha dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą TB1N/00016867/6;

- działki o nr ewid. 3672/3 o pow. 0,1790 ha dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą TB1N/00017987/0;

- działki o nr ewid. 3672/4 o pow. 0,1465 ha dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą TB1N/00011713/7;

- działki o nr ewid. 3672/5 o pow. 0,1694 ha dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą TB1N/00011713/7;

Zabudowę wyżej wymienionych działek stanowi:

- budynek biurowo-socjalny o pow. użytkowej: 202,30 m2 – wolnostojący, parterowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdują się: pomieszczenie biurowe, łazienka z wc, komunikacja i pomieszczenie magazynowe;

- budynek dyżurki z rozdzielnią prądu o pow. użytkowej: 22,50 m2 – wolnostojący, parterowy ze stropodachem. Wewnątrz znajdują się dwa pomieszczenia;

- budynek produkcyjno-magazynowy z kotłownią i pomieszczeniem na trotę o pow. użytkowej: 612,00 m2  wolnostojący o nieregularnym kształcie po adaptacji i rozbudowie.

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi – 480 060,00 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100).

Na podstawie przepisów ustawy o VAT transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega podatkowi VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operaty szacunkowe) są do wglądu w Kancelarii Syndyka ul. Sienkiewicza 20 w Tarnobrzegu, po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. (15) 811 10 50, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz w aktach sprawy V 1 GUp 2/14, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa – ul. Sienkiewicza 27.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu Kancelarii Syndyka – (15) 811 10 50 oraz na stronie internetowej www.biegusgroup.pl w zakładce Nieruchomości ---> Ogłoszenia.

 

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego.

Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-Komisarza.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU CAŁOŚCI WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DO KONTYNUACJI PRODUKCJI

(wykaz w załączeniu)

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Firmy SANFORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

37-420 Rudnik nad Sanem, ul. Przemysłowa 5.

 

I.        Warunki uczestnictwa w przetargu:

1.       Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 nr 54, poz. 245 ze zm.).

2.       Pisemna oferta powinna zawierać:

a)       dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwą firmy

z  adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;

b)       w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

c)       w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego;

d)       adres do korespondencji;

e)       oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza obejmująca kwotę 480 060,00 złotych (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100);

f)        dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów – o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami k.s.h. – że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę;

g)       dowód wpłaty wadium w oryginale;

h)       oświadczenie, że oferta nie pochodzi od syndyka, sędziego-komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od przedstawicieli upadłego;

i)        zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;

j)        oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

k)       w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą

na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana;

l)        oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3.       Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.       Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.

5.       Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie niemniejszym niż A4 z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości SANFORT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rudniku nad Sanem – nie otwierać” na adres: Biuro Syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg, w terminie do dnia 31 lipca 2015 r.

6.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 48 006,00 złotych (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy sześć 00/100) na rachunek bankowy podany poniżej:

Bank Spółdzielczy oddział w Dębicy

Numer rachunku: 31 9475 0003 2004 0006 9036 0001

w terminie określonym na złożenie ofert (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy) oraz dołączenie oryginału dowodu przelewu do oferty;

7.       Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta a wybór zatwierdzony przez sędziego - komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;

8.       Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez sędziego - komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia;

9.       Wadium przepada na rzecz masy upadłości SANFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Rudniku nad Sanem w przypadkach:

a.       wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert;

b.       uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży;

c.       nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie;

10.     Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki;

11.     Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez sędziego-komisarza; postanowienie zatwierdzające wybór oferenta sędzia-komisarz może wydać na posiedzeniu niejawnym; sędzia-komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu;

12.     Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn;

13.     Niezwłocznie po otwarciu ofert syndyk może podjąć dalszy przetarg ustny. Osoby przybyłe w imieniu oferentów winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu. Ustala się wysokość przystąpienia do przetargu ustnego na kwotę 5 (pięć) tysięcy złotych;

14.     Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej powyższe warunki;

15.     Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-komisarza, umowa przenosząca własność w terminie miesiąca od złożenia oświadczenia przez podmiot uprawniony z tytułu prawa pierwokupu o nieskorzystaniu z tego prawa i po dokonaniu wpłaty ceny nabycia w uzgodnionej wysokości; 

16.     Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży.

17.     Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży przenoszącej własność;

18.     Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;

19.     W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze oraz  przepisy Kodeksu cywilnego;

20.     Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w  Kancelarii Syndyka ul. H. Sienkiewicza 20 w Tarnobrzegu, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu telefonicznie (15) 811 10 50 lub w aktach sprawy w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ul. H. Sienkiewicza 27.

 

Pobierz: Obwieszczenie.docx

 

Pobierz: Regulamin.docx

 

Pobierz: Wykaz.xls

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przemysłowa
Miasto: Rudnik nad Sanem
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone