strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż części przedsiębiorstwa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-02-18
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż części przedsiębiorstwa
Cena wywoławcza: 745 529,50
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Stalowej Woli działając na podstawie art. 322 i 320 prawa upadłościowego i naprawczego.

Ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg ofertowy, którego przedmiotem

jest sprzedaż:

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego położonego w Kotowej Woli, gmina Zaleszany, w skład którego wchodzi:

 

¾     prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kotowa Wola, gm. Zaleszany, powiat stalowowolski, oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych:

§  1384/3 o powierzchni 2,28 ha, objęta Księgą Wieczystą nr TB1S/00025946/4; objęta hipoteką umowną łączna w wysokości 500.000,00 zł na rzecz Nadsańskiego Banku Spółdzielczego;

§  256 o powierzchni 0,43 ha, objęta Księgą Wieczystą nr TB1S/00025757/2; objęta hipoteką umowną łączna w wysokości 500.000,00 zł na rzecz Nadsańskiego Banku Spółdzielczego;

§  257 o powierzchni 0,48 ha, objęta Księgą Wieczystą nr TB1S/ 00025755/8; objęta hipoteką umowną łączną w wysokości 500.000,00 zł na rzecz Nadsańskiego Banku Spółdzielczego;

¾     pławo własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kotowa Wola, gm. Zaleszany, powiat stalowowolski, o numerze ewidencyjnym:

§   1384/6 o powierzchni 1,9092 ha, objęta Księgą Wieczystą nr TB1S/00048379/5;

§  Wartość oszacowania powyższych nieruchomości – 236 323,50 złotych.

§  Powyższe działki to teren wytwórni mas bitumicznych (Typ wytwórni: MADRO 120, wydajność: 120 t/h), zabudowany urządzeniami technologicznymi oraz składowiskami kruszyw i materiałów do produkcji mas bitumicznych. Zaplecze produkcyjne stanowi warsztat remontowy sprzętu drogowego, hala socjalno-warsztatowa, wiata oraz waga samochodowa. Działki położone w terenie zabudowanym, otoczenie stanowią tereny leśne, pola orne oraz nieużytki. Dojazd drogą gminną do granicy terenu wytwórni. Na terenie: drogi dojazdowe utwardzone, oświetlenie i przyłącz energetyczny ze stacją trafo.

¾     Zabudowę wyżej wymienionych działek stanowi:

a.    Hala socjalno-warsztatowa - składająca się z części warsztatowej  - do remontu pojazdów i sprzętu drogowego z wybudowaną częścią murowaną o funkcji warsztatu mechanicznego oraz części administracyjno-socjalnej bezpośrednio połączonej funkcjonalnie z częścią warsztatową. Powierzchnia użytkowa - 664,5 m2;

b.    Kotłownia - zlikwidowana - nie istnieje - ogrzewanie elektryczne;

c.    Budynek stacji trafo o powierzchni użytkowej - 5,5 m2;

d.    Wiata o powierzchni użytkowej - 208,20 m2;

e.    Budynek wagowy o powierzchni użytkowej - 5,8 m2;

§  Wartość oszacowania 190 189,00 złotych.

¾     Prawo własności ruchomości w postaci: maszyn, urządzeń i wyposażenia, znajdujących się w wyżej wymienionych nieruchomościach (wykaz w załączeniu);

§  Wartość oszacowania 319 017,00 złotych.

Łączna wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa – 745 529,50 złotych (słownie złotych: siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 50/100)

Na podstawie przepisów ustawy o VAT transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega podatkowi  VAT.

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości nastąpi w formie pisemnego przetargu ofertowego.

Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-Komisarza.

Więcej informacji dotyczących przedmiotu przetargu

można uzyskać pod numerem telefonu Kancelarii Syndyka - 15 811 10 50

bądź e-mail: syndyktarnobrzeg@wp.pl

Regulamin uczestnictwa w przetargu na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

mas bitumicznych położonego w Kotowej Woli, gm. Zaleszany

 

1.    Do składania ofert mają prawo osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne; cudzoziemcy mogą składać oferty, jeżeli posiadają zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce, chyba że spełniają przesłanki do nabycia nieruchomości bez zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 nr 54, poz. 245 ze zm.)

2.    Pisemna oferta powinna zawierać:

a.    dokładne określenie oferenta wraz z adresem (imię i nazwisko bądź nazwą firmy
z  adresem siedziby i statusem prawnym), numer telefonu kontaktowego, a także numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium;

b.    w przypadku przedsiębiorców aktualny wypis z właściwych rejestrów (KRS-u lub ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą);

c.    w przypadku osób fizycznych kopię dowodu osobistego;

d.    adres do korespondencji

oferowaną cenę, która nie może być niższa aniżeli cena wywoławcza obejmująca kwotę 745 529,50 złotych (słownie złotych: siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć 50/100)

e.    dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wykazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta (odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów, uchwałę odpowiednich organów – o ile taka jest wymagana zgodnie z zapisami k.s.h. – że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest uprawniona do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości za oferowaną cenę;

f.     dowód wpłaty wadium w oryginale;

g.    oświadczenie, że oferta nie pochodzi od syndyka, sędziego - komisarza, ich małżonków, zstępnych, rodzeństwa i powinowatych oraz od przedstawicieli upadłego.

h.    zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem przedmiotu przetargu;

i.     oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu niniejszego przetargu oraz warunkami sprzedaży i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

j.     w przypadku oferenta zagranicznego także promesę MSWiA zezwalającą
na zakup nieruchomości w Polsce – o ile jest wymagana.

k.    oferty sporządzone w języku obcym wraz z dokumentacją powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie karty oferty powinny być zespolone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości kopert. Poprawki dokonane na ofercie muszą być czytelne i zrozumiałe oraz muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3.    Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

4.    Oferty nie spełniające podanych powyżej wymogów nie będą rozpatrywane.

5.    Oferty należy kierować, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie o formacie niemniejszym niż A4 z adnotacją „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości PRD spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Stalowej Woli – nie otwierać” na adres: Biuro syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20,  39-400 Tarnobrzeg, w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r.

6.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu na zakup nieruchomości jest wpłata wadium w kwocie 74 552,95 (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa 95/100) na rachunek bankowy podany poniżej:

Bank BZ WBK S.A.

Nr rach.  95 1090 2750 0000 0001 2200 4764

w terminie określonym na złożenie ofert (decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy) oraz dołączenie oryginału dowodu przelewu do oferty.

7.    Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta a wybór zatwierdzony przez sędziego-komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

8.     Wadium złożone przez oferenta, którego oferta nie została przyjęta, podlega zwrotowi w terminie 14 dni od wydania przez sędziego - komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru nabywcy bądź stwierdzenia bezskuteczności przetargu, jego odwołania lub unieważnienia.

9.    Wadium przepada na rzecz masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych z siedzibą w Stalowej Woli w przypadkach:

a.      wycofania przez oferenta oferty po rozpoczęciu procedury otwarcia ofert.

b.      uchylenia się oferenta, którego oferta została przyjęta od podpisania umowy sprzedaży.

c.      nie stawienia się oferenta, którego oferta została przyjęta, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.

10. Od wpłaconych kwot wadium oferentom nie przysługują odsetki.

11. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk; wybór wymaga zatwierdzenia przez sędziego - komisarza; postanowienie zatwierdzające wybór oferenta sędzia - komisarz może wydać na posiedzeniu niejawnym; sędzia-komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru oferenta o tydzień, w tym przypadku postanowienie o zatwierdzeniu wyboru oferenta podlega obwieszczeniu.

12. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

13.Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, w siedzibie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa przy ul. H. Sienkiewicza 27 w dniu 18 lutego 2016 r., o godzinie 9:30 w sali 116.

14. Niezwłocznie po otwarciu ofert syndyk może podjąć dalszy przetarg ustny. Osoby przybyłe w imieniu oferentów winny posiadać pełnomocnictwo do udziału w tej części przetargu. Ustala się wysokość postąpienia w przetargu ustnym na kwotę 5 (pięć) tysięcy złotych.

15. Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie niezłożenia oferty spełniającej powyższe warunki.

16. Notarialna przedwstępna umowa sprzedaży zawarta będzie w ciągu miesiąca od dnia zatwierdzenia  wyboru oferty przez sędziego - komisarza, umowa przenosząca własność w terminie miesiąca od złożenia oświadczenia przez podmiot uprawniony z tytułu prawa pierwokupu o nieskorzystaniu z tego prawa i po dokonaniu wpłaty ceny nabycia w uzgodnionej wysokości. 

17. Wybrany oferent zobowiązany jest do zapłaty całej ceny najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży.

18. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uregulowaniu całości kwoty przez wybranego oferenta i podpisaniu umowy sprzedaży przenoszącej własność.

19. Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat i kosztów związanych z nabyciem przedmiotu przetargu.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze oraz  przepisy Kodeksu cywilnego.

21. Z operatem szacunkowym stanowiącym opinię o wartości nieruchomości oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w  biurze syndyka Wojciecha Wąsika, ul. H. Sienkiewicza 20, 39-400 Tarnobrzeg, po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego terminu telefonicznie (15 811 10 50) lub w aktach sprawy w sekretariacie Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu ul. H. Sienkiewicza 27.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kotowa Wola
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone