strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Żywiec Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości
(nieruchomości - budynki usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości PKS ŻYWIEC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z adresem: ul. Grunwaldzka 3, 34-300 Żywiec zaprasza do składania ofert pisemnych na nabycie nieruchomości upadłego na podstawie art. 320 Ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Dz.U. nr 60 poz. 535 z późniejszymi zmianami), tj. sprzedaży w trybie przeprowadzenia przetargu ofert pisemnych za zgodą Sędziego-Komisarza zgodnie z postanowieniem z dnia 24 czerwca 2015 r. obejmującego:

Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych i własności budynków, tj.

1.   działki nr 6438/2 o pow. 669 m2 niezabudowanej za cenę brutto nie niższą niż – 26 925,00 zł;

2.   działki nr 6438/8 o pow. 2 145 m2 zabudowanej budynkami o nr ewidencyjnych 10220, 10221 i 11801 za cenę łączną brutto nie niższą niż – 419 700,00 zł;

3.   działki nr 6438/14 o pow. 1 752 m2 zabudowanej budynkami o nr ewidencyjnych 10227, 10358 i 10359 za cenę łączną brutto nie niższą niż – 637 050,00 zł;

wszystkich opisanych w księdze wieczystej o nr KW BB1Z/00065422/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych zgodnie z załączonym operatem szacunkowym o wartości 75% ich oszacowania.

Wskazane powyżej ceny są cenami brutto i zawierają ewentualny podatek VAT.

 

1.    Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233. Oględziny przedmiotu sprzedaży mogą być przeprowadzone po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem.

2.    Oferty należy składać w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 r.

3.    Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu A4.

4.    Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ogłoszeniu, tj.: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłości, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała z podaniem sygn. akt VI GUp 3/13/lik. i dopiskiem OFERTA – PRZETARG „ NIE OTWIERAĆ”.

5.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie:

·        poz. 1 – 2 692,50 zł.

·        poz. 2 – 41 970,00 zł.

·        poz. 3 – 63 705,00 zł.

przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w BGŻ O. Bielsko-Biała 32 2030 0045 1110 0000 0256 4500 i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.

6.    Oferta – pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a)   imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń,

b)   pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON,

c)    oferowaną cenę i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny,

d)   pisemne zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

e)   oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu sprzedaży,

f)    oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży,

g)   promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia,

h)   podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,

i)     dowód uiszczenia wadium,

j)    wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócony zadatek w razie nie przyjęcia oferty.

7.    Ze względu na fakt, iż opisane powyżej nieruchomości stanowią jeden kompleks kryterium wyboru będzie stanowiła cena oraz ilość kupowanych nieruchomości.

8.    Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza na posiedzeniu jawnym w dniu 9 września 2015 r. o godz. 12:00.

9.    Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta najpóźniej w terminie czterech miesięcy od daty prawomocnego postanowienia Sędziego-komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty. Koszty zawarcia tej umowy ponosi nabywca.

10. Ustalona cena nabycia, pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.

11. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

12. Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

13. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

14. Wadium przepada na rzecz organizatora sprzedaży, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.

15. Syndyk zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn.

16. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w pełnej wysokości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy. Termin zwrotu wadium wynosi siedem dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia przetargu.

17. O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żywiec
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone