strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-27
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 1 200 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości

Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Ostrołęce

ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości

 

 

Przedmiotem przetargu jest:

nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Ostrołęka,  ul. Mickiewicza 10, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie, obejmującej działkę nr 2 08 62 w obrębie Ostrołęka, o pow. 443 m2,  dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1P/00001616/9/1 w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrołęce.

 

Minimalna cena sprzedaży została ustalona na kwotę 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) złotych.

 

Zainteresowani winni składać pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2015 r. do godz. 13:00, osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka lub przesłać listem poleconym na adres tegoż sądu (decyduje data wpływu do sądu).

 

Wadium warunkujące udział w przetargu wynosi 10% minimalnej ceny tj. kwotę 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) złotych. Wpłata wadium winna być dokonana na rachunek upadłego w Banku Bank Millenium w Warszawie nr 37 1160 2202 0000 0002 6240 5896, najpóźniej w terminie do 27.08.2015 r.,  do godz. 13:00, a oryginał dowodu wpłaty oferent winien załączyć do oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

 

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie. Każda z kopert winna być zaadresowana do sądu z podaniem sygnatury akt: V GUp 6/13 oraz dopiskiem „oferta przetargowa – nie otwierać”.

 

Oferta przetargowa powinna zawierać, co najmniej:

- oferowaną cenę,

- nazwę, siedzibę i telefon kontaktowy oferenta,

- aktualny odpis z KRS lub EDG,

- podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta,

- w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale wraz z

  dokumentami potwierdzającymi upoważnienie dla osoby podpisującej pełnomocnictwo do

  reprezentowania danego podmiotu w dacie wystawienia pełnomocnictwa,

- w przypadku spółek prawa handlowego – uchwała odpowiednich organów, o ile taka jest

  wymagana, że osoba (lub osoby) podpisująca ofertę jest upoważniona do zawarcia umowy

  sprzedaży przedsiębiorstwa za oferowaną cenę,

- oryginał dowodu wpłaty wadium,

         

pod rygorem niedopuszczenia oferty do przetargu.

 

Oferent winien załączyć oświadczenie, że jest mu znana sytuacja prawna i faktyczna przedsiębiorstwa oraz iż zna warunki przetargu i je akceptuje.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.08.2015 r.,  w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 , w sali nr 7 o godz. 13:00. Wyboru oferty dokonuje syndyk, a zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-Komisarz.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca, od dnia wydania przez Sędziego-Komisarza postanowienia o zatwierdzeniu wyboru oferty, zawrzeć umowę sprzedaży oraz wpłacić na rachunek upadłego całą zaoferowaną kwotę, pomniejszoną o wpłacone uprzednio wadium, najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku, gdy wygrywający przetarg nie wpłaci w całości kwoty w sposób i terminie określonym w pkt. 9 lub nie zawrze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt. 9. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. Od wpłaconego wadium oferentowi odsetki nie przysługują.

 

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

 

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny, w tym przypadku oraz w przypadku niedopuszczenia ofert do przetargu na podstawie pkt.3-6 wpłacone przez oferenta wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

 

Szczegółowy wykaz przedmiotu przetargu, inne informacje w tym wgląd do oszacowania przedsiębiorstwa można uzyskać w kancelarii syndyka Haliny Lechmańskiej w Warszawie przy ul. Witkiewicza 14 (tel. (22) 676 11 99) lub w gmachu Sądu Rejonowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy.

 

W związku z powyższym, powołując się na treść art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego wnoszę jak wyżej. 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Mickiewicza
Miasto: Ostrołęka
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone