strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak
Nieruchomość gruntowa
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-26
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa
Cena wywoławcza: 293 262,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 441/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak zawiadamia na podstawie art. 955 kpc w związku z art. 1013(6)§1 kpc, że w dniu

 

26 sierpnia 2015 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysława Rak ul. Bandurskiego 8/2 , 31-515 Kraków, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci:

- nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Michałowice, gmina Michałowice obejmująca działki 81/8, 81/9, 81/10, 81/12 o łącznej pow. 0,4228 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych zs. w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą KR1S/00026239/9, stanowiących na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej własność dłużników: (…).

Nieruchomość KR1S/00026239/9 oszacowana jest na kwotę 391 016,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 293 262,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 39 101,60 zł ( trzydzieści dziewięć tysięcy sto jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika

Deutsche Bank Polska S.A. 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001

lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 (jednej piątej) ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc w związku z art. 1013(6) kpc).

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia do 26.08.2015 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Bandurskiego 8/2 w Krakowie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Michałowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone