strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak
Prawo do lokalu mieszkalnego
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 13:10:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego
Cena wywoławcza: 256 596,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 634/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Przemysław Rak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 września 2015 r. o godz. 13:10

 

w sali B-104 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 19 położonego w Krakowie, ul. Majora 5 o powierzchni 66,30 m2, własność dłużnika: (…), dla ww. prawa założona jest księga wieczysta w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/00375769/2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 342 129,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 256 596,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 34 212,90 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście dwanaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika

Deutsche Bank Polska S.A. 46 1910 1048 2110 2805 1196 0001

lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w dniu 7.09.2015 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00 zaś elaborat szacunkowy tej

nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Bandurskiego 8/2 w Krakowie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Majora
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone