strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kalitta s.j. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-19
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości
Cena wywoławcza: 3 740 140,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości Kalitta Sp. J., Adrianny Kalitta oraz Romana Kalitta w upadłości likwidacyjnej w Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie

ogłasza przetarg na sprzedaż

zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kalitta Sp. J. w Bydgoszczy

 

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

a)   prawo własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działki nr 39 o powierzchni 1.202 m2, opisanej księgą wieczystą nr BY1B/00006060/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych;

b)   prawo własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działki nr 100 o powierzchni 127 m2, opisanej księgą wieczystą nr BY1B/00006060/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych;

c)    prawo własności budynku biurowo-usługowego;

d)   prawo własności środków trwałych znajdujących się w budynku;

e)   prawo własności wyposażenia serwisu.

 

Wszystkie ww. składniki przedsiębiorstwa opisane są w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę.

 

Sprzedaży nie podlegają środki pieniężne, znajdujące się na rachunkach bankowych i w kasie upadłego w dniu zawierania umowy, a także wszelkie należności przypadające upadłemu i syndykowi, zobowiązania, księgi handlowe oraz dokumentacja podlegająca archiwizacji w toku dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego.

 

Przedsiębiorstwo objęte przetargiem można oglądać od 4 do 18 sierpnia 2015 r. w godzinach 10:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem – tel. 603 600 832.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu, regulaminu przetargu oraz wyceny przedsiębiorstwa można uzyskać w Biurze Syndyka w Żninie 88-400, ul. Aliantów 14b/5, tel. (52) 302 15 35 lub 603 600 832 oraz na www.dawro.pl/kalitta.

 

Cena minimalna przedsiębiorstwa wynosi 3 740 140,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy sto czterdzieści 00/100). Do ceny minimalnej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Termin przetargu ogłasza się na dzień 19 sierpnia 2015 r.

 

Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45, sala nr 1, godz. 14:30.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie kompletnej, pisemnej oferty kupna przedsiębiorstwa (napisanej w języku polskim) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sygn. akt XV GUp 9/15 - przetarg Kalitta Sp. J. – NIE OTWIERAĆ” na ręce sędziego-komisarza w sekretariacie Sądu Rejonowego XV Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2015 r. (decyduje data wpływu do Sądu) oraz wpłacenie wadium w wysokości 374 000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące 00/100) na rachunek bankowy Kalitta Sp. J. w upadłości likwidacyjnej, ul. Toruńska 33, 85-023 Bydgoszcz, nr 16 1500 1201 1212 0004 8969 0000 do dnia 18 sierpnia 2015 r.

 

Oferta powinna zawierać:

a)   imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta, jego status prawny, adres zamieszkania lub siedziby i nr telefonu;

b)   oferowaną cenę nabycia (nie niższą niż cena wywoławcza) z podaniem sposobu jej zapłaty;

c)    aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz NIP i Regon;

d)   dowód wpłaty wadium w oryginale;

e)   komplet oświadczeń, m.in.:

-         zobowiązanie się do pokrycia wszelkich kosztów notarialnych i sądowych, związanych z zawarciem umowy sprzedaży i opłat w Wydziale Ksiąg Wieczystych;

-         o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i niewnoszeniu do niego zastrzeżeń;

-         wszystkie niezbędne oświadczenia wymienione w Regulaminie przetargu.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy, ul. Grudziądzka 45 w dniu 19 sierpnia 2015 r. o godz. 14:30 w sali nr 1.

 

Przetarg zostanie prowadzony pod nadzorem sędziego-komisarza.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do:

-             odwołania przetargu;

-             nieprzyjęcia zaproponowanej ceny lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny;

-             prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania ceny.

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk Jacek Malec tel. 603 600 832.

 

Tekst regulamin przetargu i operat szacunkowy dostępny jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego XV Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45 (sygn. akt XV GUp 9/15) w godzinach jego urzędowania oraz w Biurze Syndyka w Żninie, ul. Aliantów 14b/5 w dni powszednie w godz. 9:00-14:00.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone