strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA
Sprawozdanie finansowe
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-31
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprawozdanie finansowe
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

RADA NADZORCZA

Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych

„Polfa” Spółka Akcyjna w Warszawie

ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa

 

działając na podstawie Zarządzenia nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa i Zarządzenia nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009 r., zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie

badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii i raportu z badania tego sprawozdania.

 

1.    Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego dotyczącego Spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

2.    Oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

a)   Gotowość do obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe spółki.

b)   Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie listu do Zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

3.    Oferta powinna zawierać:

a)   informacje o oferencie:

-       forma prowadzonej działalności – aktualny odpis z właściwego rejestru;

-       aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów, do którego wpisany jest oferent;

-  poświadczenie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

-       informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

-       oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

-       kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że biegły rewident jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności;

b)   cenę netto i brutto za badanie i sporządzenie dokumentów, przeprowadzenie prac określonych w pkt. 1 i 2, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania;

c)    określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta;

d)   wstępny harmonogram określający metody i terminy prac związanych z badaniem wstępnym, ostatecznym oraz z udziałem w inwentaryzacji.

4.  Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem opinii i raportu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016 r.

5.    Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 31.08.2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Spółki: ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa (data złożenia jest datą wpływu) z adnotacją „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki TZF „Polfa” S.A. za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.”.

Oferty złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30 września 2015 r.

6.    Informacji o dokumentach Spółki udziela Piotr Kazana w siedzibie Spółki, tel. (22) 510 85 63, w dni robocze w godzinach 9:00-14:00.

7.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone