strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o.
Wyłonienie dzierżawcy dla nieruchomości gruntowej 
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-08-18
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Wyłonienie dzierżawcy dla nieruchomości gruntowej 
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym w przedmiocie wyłonienia dzierżawcy dla nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu zabudowanej parkingiem.

Nieruchomość gruntowa zabudowana parkingiem przeznaczona do dzierżawy o łącznej powierzchni użytkowej 1 448,00 m2, znajdująca się przy ul. Sztabowej we Wrocławiu. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków z siedzibą we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WR1K/00190226/8. Przedmiot dzierżawy przeznaczony jest do i wykorzystywany ma być przez dzierżawcę na działalność parkingową.

Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie przez oferenta wadium w wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) na nr konta podany w Wymaganiach Przetargowych oraz dołączenie do oferty potwierdzenia wpłaty. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, zalicza się na poczet czynszu dzierżawy, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone w wartości nominalnej na wskazane konto w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania. Unieważnienie przetargu lub zamknięcie bez wybrania którejkolwiek z ofert nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy przedwstępnej. W przypadku złożenia przez oferentów ofert równorzędnych Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. ogłosi dodatkowy przetarg ustny, a nieprzystąpienie do niego grozi utratą wadium na rzecz Spółki.

 

Oferty powinny być składane osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przedmiot postępowania przetargowego – Hotel Wieniawa Wrocław, PARKING, nie otwierać przed 19.08.2015 r.”. Oferty będą przyjmowane przez Zespół ds. Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Hoteli WAM Sp. z o. o. pod adresem: 31-048 Kraków, ul. Św. Gertrudy 26-29, nr pokoju 301. Oferty można składać do dnia 18.08.2015 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty do siedziby Spółki).

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone zgodnie ze Specyfikacją  i Wymaganiami Przetargowymi, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego lub na stronie internetowej www.hotelewam.pl (zakładka Aktualności).

Istnieje możliwość odbycia wizji nieruchomości, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Dyrektorem Hotelu Wieniawa Panią Ewą Bińczyk-Kruczałą pod nr telefonu: 693 082 064.

 

Kryterium wyboru ofert: Łączna kwota netto za dzierżawę oferowanej nieruchomości za jeden miesiąc.

Wymagana stawka minimalna to: 2,20 zł/m2 netto/miesiąc (słownie: dwa złote 20/100 za m2).

Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zmiany zasad, unieważnienia przetargu, odstąpienia od niego lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany niniejszych Warunków Przetargu oraz Ogłoszenia.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sztabowa
Miasto: Wrocław
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone