strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
POTRONICS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-24
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Sygnatura akt XIV GUp 9/14

 

OBWIESZCZENIE

 

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2015 r. sędzia komisarz na podstawie art. 320 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 233) zatwierdziła złożone przez syndyka masy upadłości „Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, obejmującej likwidację majątku dłużnika warunki przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa „Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi w drodze przetargu przeprowadzonego na następujących warunkach:

1. Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „POTRONICS” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w całości (zwane dalej przedsiębiorstwem), w rozumieniu art. 551 k.c. z wyłączeniem: środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie przedsiębiorstwa, zobowiązań oraz dwóch kontraktów na usługi serwisowe: umowy zawartej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w dniu 26.11.2012 – nr 6939/0/993200/1/2012 oraz umowy zawartej z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy Sp. z o.o. w dniu 01.10.2013 nr ZP-RZ/190/2013.

2. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności:

a) Ruchomości.

b) Inwestycja w toku w obcej nieruchomości na działce nr 315/1, w obrębie P-15, w Łodzi przy ul. Minerskiej 19, objętej księgą wieczystą KW nr LD1M/00066382/5.

c) Prawa wynikające z umowy dzierżawy nieruchomości obejmującej działkę gruntu nr 315/1, obręb P-15, o pow. 16 982 m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr LD1M/00066382/5 zawartej pomiędzy Potronics sp. z o.o. a Miastem Łódź w dniu 31 lipca 2006 wraz z aneksami nr 1 i 2.

d) Należności.

3. Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „POTRONICS” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 971 400,00 (dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta) złotych.

4. Dotychczasowemu dzierżawcy przedsiębiorstwa przysługuje prawo pierwokupu.

5. Nabywca przedsiębiorstwa przejmuje pracowników upadłego na podstawie art. 231 kodeksu pracy.

6. Pisemne oferty w języku polskim w zamkniętych kopertach mogą być składane w terminie do 21 września 2015 r. na adres: Syndyk masy upadłości „POTRONICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, adwokat Barbara Petryniak-Sidowska Kancelaria  Adwokacka, 90-254 Łódź, ul. Piramowicza 2 lok 12, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

7. Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy w PKO BP S.A. prowadzony dla POTRONICS sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 94-304 Łódź, ul. Minerska 19, numer 24 1020 3408 0000 4702 0352 4295.

8. Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

9. Do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. nr 167 z 2004 r., poz. 1758 z późn. zm.).

10. Przetarg prowadzi syndyk masy upadłości pod nadzorem Sędziego-komisarza.

11. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

12. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez sędziego-komisarza;

13. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 24 września 2015 r., godzina 13:00, sala numer 309 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ulica Pomorska 37.

14. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

15. Przetarg może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

16. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły na wskazany adres najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.

17. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-komisarza.

18. Uczestnik przetargu jest związany ofertą do upływu wyznaczonego przez syndyka terminu zawarcia umowy.

19. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.

20. Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

21. Szczegółowe warunki przetargu zostaną wyłożone do wglądu w biurze syndyka „Potronics” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w kancelarii Adwokackiej w Łodzi przy ulicy Piramowicza 2 lok. 12 oraz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Sądzie Gospodarczym, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych, ulica Pomorska 37 pokój 402, IV piętro.

22. Przedmiot przetargu można oglądać w terminie do 18 września 2015 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z Syndykiem.

Szczegóły na: www.dawro.pl/potronics

 

Pobierz: Warunki sprzedazy.docx

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone