strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Zabudowana nieruchomość - działka ewid.nr 131/6 o pow. 0,5504 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-23
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość - działka ewid.nr 131/6 o pow. 0,5504 ha
Cena wywoławcza: 9 763 133,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 5150/13
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGA LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w sprawach egzekucyjnych prowadzonych pod wspólną sygnaturą akt KM 5150/13

nr KW WA1P/00075084/5

(dotyczy sygn. akt I Co 1323/14)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 września 2015 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr I, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

działka ewidencyjna nr 131/6 z obrębu 14 o łącznej powierzchni 0,5504 ha zabudowana trzema budynkami o funkcji magazynowej, pierwszy budynek jest dwukondygnacyjny (parter o powierzchni użytkowej 535,5 m2, piwnica o wysokości 2,10 m i powierzchni użytkowej 535,5 m2), pozostałe dwa budynki (identyczne – bliźniacze) dwukondygnacyjne (parter o powierzchni użytkowej 535,5 m2 i piwnica o wysokości 2,10 m2 i powierzchni użytkowej 535,5 m2), położonej w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 21A, 05-800 Pruszków, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00075084/5 – stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 459 700,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) brutto (kwota zawiera podatek VAT w wysokości 23%), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 973 133,33 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 145 970,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sadzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 § 1 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumieniu z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Przejazdowa
Miasto: Pruszków
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone