strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Hotel Liburnia Sp. zo.o. w upadłości likwidacyjnej
Prawo własności do nieruchomości, udział 1/2 części w prawie własności do nieruchomości  - Liburnia Hotel
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-16
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności do nieruchomości, udział 1/2 części w prawie własności do nieruchomości  - Liburnia Hotel
Cena wywoławcza: 668 520,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk masy upadłości Liburnia Hotel sp. z o.o. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej Wydział VI Gospodarczy   z dnia 3 08.2015 r., ogłasza warunki sprzedaży w drodze przetargu w trybie art. 320 PUiN

 • prawa własności do nieruchomości objętej księgą wieczystą KW NS1Z/00028140/3: działki ewidencyjne 1735/11, 1735/10, 1735/13 i 1735/12 zabudowanej obiektami budowlanymi:

- przyziemie budynku mieszkalnego (pozostałości po rozbiórce budynku)

- fundamenty i piwnica budynku gospodarczego (pozostałości po rozbiórce)

- studnia

- ogrodzenie trwałe oraz ozdobna zieleń ogrodowa

 • udziału 1/2 części w prawie własności do nieruchomości objętej księgą wieczystą KW NS1Z/00028138/6: działka ewidencyjna 1735/15 stanowiąca drogę dojazdową do ww. nieruchomości

położonych w Kościelisku w rejonie ul Królewskiej.

 

Warunki sprzedaży

 

 1. Sprzedaż ww. nieruchomości może nastąpić za cenę netto nie niższą niż 2/3 oszacowania, tj. 668 520,00 zł.
 1. Oferty nabycia nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją

„Oferta przetargowa VI GUp 18/14 lik” na adres Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24 w terminie do dnia 10 września   2015 r.

 1. Składający  ofertę  nabycia  winien  uiścić  na  rachunek  syndyka  nr 23 1050 1083 1000 0090 3041 1772, najpóźniej na trzy dni przed rozpoznaniem ofert wadium w wysokości 10% ceny oszacowania oraz doręczyć w tym terminie dowód uiszczenia wadium na wyżej wskazany adres syndyka,  
 1. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16 września 2015 r. godz. 12:00 sala 56 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24
 1. Wyboru oferty dokonuje syndyk, a zatwierdzenia oferty dokonuje Sędzia-komisarz.
 1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt 1-3,
 1. Wadium wniesione przez oferentów, których  oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-komisarza,
 1. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi oferent.
 1. Koszty zawarcia umowy, ewentualny podatek od towarów i usług VAT, inne podatki i opłaty ponosi oferent.
 1. Kryterium wyboru nabywcy jest oferowana cena. W przypadku dwu lub więcej ofert na tę samą nieruchomość, zostanie przeprowadzony przez syndyka, na tym samym posiedzeniu sądowym, dodatkowy ustny przetarg. Oferent nieobecny na posiedzeniu zostanie pominięty w dodatkowym przetargu. Postąpienie w ustnym przetargu wynosi minimum 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Złożona w toku przetargu ustnego oferta jest wiążąca do chwili złożenia przez innego uczestnika przetargu oferty wyższej. Przetarg ustny jest zakończony po trzecim wezwaniu do złożenia postąpienia.
 1. Oferta, która nie została wybrana przez Sędziego-komisarza, przestaje wiązać oferenta.
 1. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-komisarza, zg. z art. 321 ust. 1 PUiN.
 1. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Informacje dotyczące nieruchomości  można uzyskać pod numerem kontaktowym syndyka:  502 151 449, e-mail: syndyk@autograf.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Królewska
Miasto: Kościelisk
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone