strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie SA
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy - POLONUS
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-18
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy - POLONUS
Cena wywoławcza: 9 000 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

Rada Nadzorcza Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie: 02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 144, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000376721, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-01-27, z kapitałem zakładowym wpłaconym w wysokości 9 000 000 zł,

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: do 31.03.2016 r.

Zainteresowane podmioty proszone są o złożenie pisemnych ofert w terminie do dnia 18 września 2015 r. godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty) w siedzibie Spółki: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144. Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie: „oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki”.

Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

  1. biegły rewident powinien być obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonującej oceny sprawozdania finansowego oraz, jeżeli będzie to konieczne – na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
  1. informacje o problemach w systemie rachunkowości podmiotu, sporządzane w formie tzw. listów intencyjnych, powinny być przekazane do wiadomości Rady Nadzorczej,
  1. ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez 3 kolejne lata.

Oferta powinna zawierać:

  1. informację o biegłym rewidencie, w tym: oświadczenia o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacji o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz informację o doświadczeniu biegłego rewidenta, w szczególności w badaniu podmiotów z branży transportowej. Po wyborze biegłego rewidenta, wybrany podmiot zobowiązany będzie przedstawić oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem powyższych dokumentów przed podpisaniem umowy,
  1. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  1. cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, wyrażoną kwotowo.,
  1. wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 30 września 2015 r. w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, przedłużenia terminu wyboru biegłego rewidenta oraz unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone