strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
IMGW- PIB 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 Oddział Morski w Gdyni
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek o łącznej pow. 1 584 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-09
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek o łącznej pow. 1 584 m2
Cena wywoławcza: 430 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

z siedzibą w Warszawie, Oddział Morski w Gdyni 81-342 Gdynia ul. Waszyngtona 42,

ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości

 

1.    Przedmiotem przetargu jest sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki 463/1 i 463/2 o łącznej powierzchni 1 584 m2 wraz z prawem własności budynków: biurowo-mieszkalnego o pow. użytkowej 166,01 m2 i gospodarczego o pow. użytkowej 30,00 m2 położonej w Elblągu przy ul. Czarnieckiego 14.

Nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – Miasto Elbląg, nieruchomość należy do terenu zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą nr EL1E/00056114/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Elblągu. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży powyższej nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Nabywca będzie zobowiązany do zaparafowania projektu umowy sprzedaży stanowiącej załącznik do wniosku o uzyskanie zgody.

2.    Nieruchomość można oglądać dnia 27.08.2015r. i 03.09.2015r. w godz. 17:00-19:00.

3.    Zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz z budynkami będzie zwolnione z podatku VAT.

4.    Cena wywoławcza (netto): 430 000,00 zł. Wadium: 43 000,00 zł.

5.    Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi oferent.

6.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości nie później niż do dnia 8 września 2015 roku na rachunek bankowy IMGW-PIB: BZ WBK 94 1090 1014 0000 0001 2047 1950.

7.    Oferty należy składać w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział Morski w Gdyni, 81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 42 do dnia 9 września 2015 r. do godz.10:00, decydująca jest data wpływu oferty. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie, opatrzona dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości IMGW-PIB w Elblągu” oraz zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

8.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 9 września 2015 r. o godz. 10:30 w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42 pok. 221.

9.    Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn i bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

10. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin przetargu, który dostępny będzie do wglądu osób zainteresowanych w siedzibie Oddziału Morskiego IMGW-PIB oraz na stronie internetowej sprzedającego www.imgw.pl i www.baltyk.pogodynka.pl

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Czarnieckiego
Miasto: Elbląg
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone