strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Nieruchomość gruntowa  w Krakowie – udział 1/6
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-13
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa  w Krakowie – udział 1/6
Cena wywoławcza: 8 488,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3845/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

13 października 2015 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-29, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci 1/6 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie- Podgórze rejon ul. Herbowej Obr. 92 będącej własnością dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00057731/2.

Udział 1/6 nieruchomości oszacowany jest na kwotę 37 984,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 28 488,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 3 798,40 zł (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962  § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika:

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 7 października 2015 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Herbowa
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone