strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko
Nieruchomość gruntowa, udział, działka o pow. 1 143,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-29
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa, udział, działka o pow. 1 143,00 m2
Cena wywoławcza: 3 816 248,43
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 466/13 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafał Buśko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na  podstawie art. 867 k.p.c. w związku z  art. 1013 ze znaczkiem 6 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c., że w dniu

 

29 września 2015 r. o godz. 13:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko,  ul. Wielicka 181A/24, 30-633  Kraków, odbędzie się:

 

                                                                        DRUGA LICYTACJA

 

udziału wysokości 555846/565531 części nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr KW KR1P/00001523/4 w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.  Nieruchomość KW KR1P/00001523/4 składa się z działki ewidencyjnej nr 195/1, obręb ew. 13, o powierzchni 1 143,00 m2. Na przedmiotowej nieruchomości realizowana była część inwestycji polegającej na budowie zabudowy plombowej, mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz budową oficyny.

Udział w wysokości 555846/565531 części nieruchomości KW KR1P/00001523/4, stanowi własność dłużnika: (…).   

Udział w wysokości 555846/565531 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 6 205 282,00 zł, co stanowi kwotę netto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: połowę wartości szacunkowej oraz należny podatek VAT, tj. kwotę:  3 102 641,00 zł  + 23% VAT, tj. 3 816 248,43 zł.

Sprzedaż udziału w wysokości 555846/565531 części nieruchomości KW KR1P/00001523/4 opodatkowana jest podatkiem  VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z art. 867 ze znaczkiem 1 k.p.c. „§ 1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. § 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa”.

Tym samym zgodnie z art. 867 ze znaczkiem 1 k.p.c.  § 1 k.p.c. w zw. z art. 1013 ze znaczkiem 6 k.p.c.  w zw. z art. 1004 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 620 528,20 zł, tj. jednej dziesiątej części sumy oszacowania  przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Rafała Buśko nr

41 1020 2892 0000 5002 0441 7291

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Krakowie

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomości można oglądać w dniu 24.09.2015 r. o godz. 13:00 lub w innym terminie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta postępowania egzekucyjnego dotyczące udziału w wysokości 555846/565531 części nieruchomości znajdują się do wglądu w Kancelarii Komorniczej.

Zgodnie z art. 871 k.p.c. w zw. z art. 1013 ze znaczkiem 6 k.p.c. nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z art. art. 867 ze znaczkiem 2 k.p.c. w zw. z art. 1013 ze znaczkiem  6 k.p.c. w zw. z art. 1004 k.p.c. licytacja odbywa się publicznie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie udziału w wysokości 555846/565531 części nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 657 31 49

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone