strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Nieruchomość zabudowana o pow. 0,0607 ha  
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-14
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana o pow. 0,0607 ha  
Cena wywoławcza: 188 550,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2018/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 września 2015 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

której przedmiotem jest nieruchomość miejska nr działki 13 o powierzchni 0,0607 ha (w księdze wieczystej oznaczenie: działka nr 335/21, powierzchnia nieruchomości 0,0604 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 68,53 m2 (dom mieszkalny) oraz budynkami gospodarczymi, położona w Szczecinie przy ul. Kmiecej 14, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00003652/8. Prawo własności nieruchomości przysługuje (…).

 

Biegły sądowy podał w operacie szacunkowym "zgodnie z procedurami wyceny przyjmuje się powierzchnię z wypisu z rejestru gruntów/I dział księgi wieczystej nie jest objęty rękojmią wiary publicznej/" . Właściwa powierzchnia gruntu wynosi 607 m2.

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi: 251 400,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 550,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 25 140,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

 

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, a także licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Komornik Sądowy poucza o treści art. 977 kpc "Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia".

Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 4 września 2015 roku od godziny 11:00 do godziny 12:00. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można pisemnie wnioskować o inny termin oględzin nieruchomości - nie wcześniej jednak niż na dwa tygodnie przed licytacją i nie później niż na dzień przed licytacją.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w Sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. (91) 455 36 47.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 k.p.c. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 k.p.c. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kmieca 
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone