strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mieszko Cieślik, Kancelaria komornicza w Obornikach
Nieruchomość gruntowa o pow. 525 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-30
Godzina: 12:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o pow. 525 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 220 875,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 533/12
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1O/00007984/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach, Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 września 2015 r. o godz. 12:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47 w Obornikach, w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużniczki (…).

Nieruchomość położona jest w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 137. Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą o numerze PO1O/00007984/3. Jest to nieruchomość gruntowa, oznaczona nr geodezyjnym 151, o pow. 525 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 136,40 m2 oraz murowaną wiatą.

 

Suma oszacowania wynosi 294 500,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 875,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć zł 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 450,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł 00/100).

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych

57 2030 0045 1110 0000 0217 6050

(kwota rękojmi winna wpłynąć na wskazany rachunek bankowy do godz. 11:00 w dniu licytacji).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Czarnkowska
Miasto: Oborniki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone