strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
H&S Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Lokale mieszkalne – Hew Roman","seri
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale mieszkalne – Hew Roman","seri
Cena wywoławcza: 180 501,30
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Ogłoszenie o przetargach

na sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych

 

Syndyk masy upadłości H&S Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000246602) ogłasza o przetargach na sprzedaż, następujących lokali mieszkalnych, składających się na udział w wysokości 2175/10000 części we współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą prowadzoną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych o numerze księgi KA1K/00000543/0, składającej się z działki ewidencyjnej nr 22, obręb 0002 dzielnica Bogucice-Zawodzie w Katowicach, o powierzchni 685,00 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny przy ul. Wojewódzkiej 31/Szafranka 11 w Katowicach.

 

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/8

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 8, położony w Katowicach przy ul. Szafranka 11, o powierzchni 124,17 m2, wraz z udziałem w wysokości 542/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 310 555,80 zł (trzysta dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 80/100) netto.

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/9

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 9, położony w Katowicach przy ul. Szafranka 11, o powierzchni 127,23 m2, wraz z udziałem w wysokości 556/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 318 209,40 zł (trzysta osiemnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych 40/100) netto.

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/17

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 17, położony w Katowicach przy ul. Szafranka 11, o powierzchni 85,53 m2, wraz z udziałem w wysokości 374/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 180 501,30 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset jeden złotych 30/100) netto.

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/15

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 15, położony w Katowicach przy
ul. Wojewódzkiej 31, o powierzchni 91,71 m2, wraz z udziałem
w wysokości 401/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 229 372,20 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 20/100) netto.

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/16

Przedmiot przetargu: lokal mieszkalny nr 16, położony w Katowicach przy
ul. Wojewódzkiej 31, o powierzchni 69,19 m2, wraz z udziałem
w wysokości 302/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą KA1K/00000543/0.

Cena wywoławcza: 203 937,30 zł (dwieście trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 30/100) netto.

 

Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są przepisy art. 322 i innych ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 233) oraz inne właściwe przepisy prawa.

 

I. Warunki uczestnictwa w przetargach

 

1. Złożenie pisemnej oferty na zakup danego lokalu mieszkalnego w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej poleconej lub kurierskiej w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Przetarg KATOWICE sygn. akt VIII GUp 53/13/S, wskazaniem konkretnego lokalu mieszkalnego” oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”,
w terminie do dnia 14 października 2015 roku, na adres: Notariusz Andrzej Ciba Kancelaria Notarialna ul. Wielopole 16/3, 31-072 Kraków. Decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii notarialnej.

2. Wpłacenie w każdym z przetargów wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy H&S NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej w Krakowie (31-153 Kraków, ul. Szlak 30/2), nr rachunku:
41 1600 1039 0002 0031 8932 4001 tytułem „Wadium do przetargu i wskazaniem konkretnego lokalu mieszkalnego” w terminie do dnia 14 października 2015 roku, pod rygorem odrzucenia oferty.

 

II. Rozstrzygnięcie przetargów

 

1. Przeprowadzenie przetargów oraz ewentualnych aukcji nastąpi w Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Ciby w Krakowie przy ul. Wielopole 16/3, w dniu
15 października 2015 roku, o następujących godzinach:

 

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/8 o godzinie 9:00

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/9 o godzinie 10:00

Przetarg Katowice ul. Szafranka 11/17 o godzinie 11:00

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/15 o godzinie 12:00

Przetarg Katowice ul. Wojewódzka 31/16 o godzinie 13:00

 

2. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby ofert na dany lokal mieszkalny, syndyk może przeprowadzić ustną aukcję, celem wyłonienia najlepszej oferty.

                   

III. Zasady zwrotu lub zaliczenia wadium

 

1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu
na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub aukcji.

2. Syndyk zachowa wpłacone wadium jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta,
nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 45 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub aukcji.

 

IV. Inne warunki oraz informacje

 

1. Informacje o przetargach, w szczególności ich warunkach, udzielane będą codziennie
w biurze syndyka w Krakowie przy ul. Librowszczyzna 3 w pokoju nr 10 lub Krakowie przy ul. Sarego 2 na III piętrze w godzinach 9:00-15:00, telefonicznie pod numerami: (12) 623 54 20 oraz + 48 608 393 998, a także pocztą elektroniczną e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl

2. W biurze syndyka można zapoznać się z warunkami przetargów i aukcji, operatem szacunkowym określającym wartości nieruchomości i innymi dokumentami dotyczącymi przedmiotów przetargu.

3. Większość lokali będących przedmiotami przetargów jest aktualnie wynajęta, stąd ich oględziny będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

4. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia każdego z przetargów bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia aukcji jak również unieważnienia każdego z przetargów bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szafranka
Miasto: Katowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone