strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Reden Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Pakiet wierzytelności upadłego  – REDEN
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-18
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Pakiet wierzytelności upadłego  – REDEN
Cena wywoławcza: 4 183,75
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

„REDEN” Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Dąbrowie Górniczej

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki

pakietu wierzytelności upadłego

 

1.    Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego są wierzytelności przysługujące upadłemu o łącznej wartości nominalnej 145 519,04 PLN, oszacowane w kwocie 4 183,75 PLN.

2.    Wycena biegłego sądowego dotycząca pakietu wierzytelności znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka-ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. (32) 230 93 17 lub 603 912 846).

3.    Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a)   dokładne oznaczenie nazwy, siedziby i statusu prawnego składającego ofertę,

b)   oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w wycenie pakietu wierzytelności, o którym w p. 2, tj. 4 183,75 PLN,

c)    zobowiązanie składającego ofertę do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

d)   oświadczenie o akceptacji warunków przetargu,

e)   oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży, a nadto, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

f)    podpis na ofercie i oświadczeniach składającego ofertę w przypadku osób fizycznych, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę nie będącego osobą fizyczną,

g)   w przypadku osób prawnych, jeżeli wynika to z ich umowy lub statutu, zgoda właściwego organu,

h)   w przypadku składania oferty przez pełnomocnika-pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

4.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg” na adres: Kancelaria syndyka, ul. Raciborska 3/14, (44-100) Gliwice lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi w terminie 14 dni od daty publikacji ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).

5.    Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 18 września 2015 r. w biurze syndyka.

6.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w terminie zakreślonym do składania ofert na rachunek bankowy masy upadłości nr: 09 1160 2202 0000 0002 3305 7983.

7.    Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili równorzędne najwyższe oferty.

8.    Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a)   zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej w przetargu ceny przed zawarciem umowy sprzedaży,

b)   podpisania umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

c)    poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym  ewentualnych podatków i opłat.

9.    Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty (i jej wpływie na rachunek zbywcy-decyduje moment uznania rachunku).

10. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a)   prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;

b)   prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Organizator przetargu zastrzega, iż przeglądanie treści wyceny pakietu wierzytelności możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone