strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Zabudowane działki i pow. 0,0785 ha i 0,0718 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-02
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane działki i pow. 0,0785 ha i 0,0718 ha
Cena wywoławcza: 182 653,85
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1711/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik, Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 października 2015 r. o godz. 9:15

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

I.            działka nr 3686/9 o pow. 0,0785 ha zabudowana budynkiem niemieszkalnym;

II.          działka nr 3686/12 o pow. 0,0718 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym;

położone w Niepołomicach, stanowiące własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce ZWKW w Niepołomicach nr KR2I/00013871/5.

 

I.            Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 243 538,46 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 182 653,85 zł.

II.          Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 587 687,86 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 440 765,90 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeśli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Działka nr 3686/12 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o foremnym kształcie prostokątnym; działka nr 3686/9 zabudowana budynkiem produkcyjno-usługowym warsztatu kamieniarskiego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niepołomice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone