strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Drukarnia Offsetowa BORYS ZP Chronionej Sp.z o.o. w upałości likwidacyjnej
Sprzedaż pakietu 16 wierzytelności w kwocie głównej 240 359,24 zł
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż pakietu 16 wierzytelności w kwocie głównej 240 359,24 zł
Cena wywoławcza: 96 000,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK – ogłasza nieograniczony konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności upadłego

Drukarnia Offsetowa BORYS Zakład Pracy Chronionej sp. z o.o.

w upadłości likwidacyjnej w Skawinie zgodnie z Postanowieniem Sędziego-komisarza

z dnia 6.07.2015 r., sygn. akt VIII GUp 6/09/S, tj.:

 

sprzedażą objęty jest pakiet 16 wierzytelności w kwocie głównej 240 359,24 zł za cenę nie niższą niż 96 000,00 zł/netto.

Zestawienie wierzytelności do wglądu w biurze syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 503 169 678, e-mai: z.typrowicz@o2.pl.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” z podaniem sygn. akt należy złożyć w terminie do 30.09.2015 r. na adres: Biuro Syndyka, 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 73F/50 (decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 5 000 zł na konto: PKO BP O. KRAKÓW nr: 33 1020 2906 0000 1702 0240 8441 Drukarnia Offsetowa BORYS Zakład Pracy Chronionej sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Skawinie, ul. Piłsudskiego 63a.

Oferta winna zawierać:

  1. nazwę, siedzibę i status prawny oferenta,
  1. oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,
  1. potwierdzenie wpłacenia wadium,
  1. oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i niniejszym regulaminem konkursu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wadium wybranego oferenta zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, pozostałe wadia zostaną niezwłocznie zwrócone bez odsetek.

Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka. Rozstrzygnięcie konkursu (wybór oferenta) nastąpi w terminie do dnia 15.10.2015 r. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami. Wynik konkursu będzie obowiązujący po jego akceptacji przez Sędziego-komisarza.

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Turniejowa
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone