strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
MOSTOSTAL CHOJNICE SA w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości – MOSTOSTAL CHOJNICE
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-09-30
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości – MOSTOSTAL CHOJNICE
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

MOSTOSTAL CHOJNICE S.A. w upadłości likwidacyjnej

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

 

Przedmiotem przetargu ofertowego są:

 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00024678/1, składającej się z działki nr 698/19, niezabudowanej. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 116 586,40 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) netto.
 1. Udział (1/2) we własności nieruchomości objętej KW nr SL1C/00014894/8, składającej się z działki nr 698/4 stanowiącej pas drogowy ul. Przemysłowej – udział w nieruchomości obejmuje prawo do gruntu. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 386 115,80 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto piętnaście złotych 80/100) netto.
 1. Udział (94/10000) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00023916/5, składającej się z działki nr 495/47 – udział w nieruchomości obejmuje prawo do jednego lokalu mieszkalnego i prawo do gruntu. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 82 215,70 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 70/100) netto.
 1. Udział (483/10000) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00016638/0, składającej się z działki nr 698/36 – udział w nieruchomości obejmuje prawa do czterech lokali mieszkalnych i prawo do gruntu. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 109 018,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemnaście złotych 00/100) netto.
 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00014893/1, na którą składają się działki nr 698/29 i 698/31, niezabudowanej. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 55 589,10 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 10/100) netto.
 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00028321/2, składającej się z działki nr 699/17 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku administracyjnego (biurowca) i portierni głównej oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00028320/5, składającej się z działki nr 699/9, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynkiem przychodni przyzakładowej i laboratorium kontroli jakości. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 387 609,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięć złotych 00/100) netto.
 1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00028319/5, składającej się z działki nr 699/11 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku w postaci hali produkcyjnej (WOR) oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00038330/1, na którą składają się z działki nr 699/16 i 699/19, niezabudowane. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 068 991,70 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 70/100) netto.
 1. Udział (5/10000) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości objętej KW nr SL1C/00023917/2, składającej się z działki nr 1924/25 – udział w nieruchomości obejmuje prawo do gruntu. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 141,40 (słownie: sto czterdzieści jeden złotych 40/100) netto.

Wszystkie ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 29 września 2015 r. do godz. 15.00 na adres biura syndyka masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej mieszczącego się w Katowicach (40-951) przy ulicy Mickiewicza 15 (pokój 120). W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu.
 1. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – nieruchomości – MOSTOSTAL CHOJNICE” z oznaczeniem sygnatury akt XII GUp 20/11 oraz nieruchomości, której dotyczy i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG”.
 1. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości w odniesieniu do której została złożona oferta na rachunek bankowy Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej prowadzony w banku PKO BP S.A. nr 17 1020 4649 0000 7102 0135 0230. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona. 
 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 30 września 2015 r., o godzinie 10:00, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, sala 112.
 1. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w Chojnicach, w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu.
 1. Szczegółowe warunki przetargu i sprzedaży określa Regulamin przetargu, który wraz z Operatem szacunkowym określającym wartość przedmiotu przetargu oraz z aneksem do niego dostępne są biurze syndyka w Katowicach przy ul. Mickiewicza 15, a także w Oddziale Północ w Chojnicach, ul. Przemysłowa 4.
 1. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu + 48 668 864 487, +48 668 864 399.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ruda Śląska
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone