strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,4400 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-25
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,4400 ha
Cena wywoławcza: 149 025,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 684/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00002415/8

I Co 1943/13

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 listopada 2015 r. o godz. 10:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…)

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej, objętej księgą wieczystą KW nr OP1B/00002415/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Przylesiu, w gminie Olszanka, stanowiącej rolę, pastwisko i teren zabudowany w roli, o powierzchni 0,4400 ha, na którą składają się dwie działki z arkusza mapy 1 obrębu 0955 Przylesie:

·   działka nr 163, obejmująca użytki RIIIb, RIVai PsIII obszaru 0,3800 ha, o średniej użyteczności rolniczej, w przeciętnej lokalizacji;

·   działka nr 320, obejmująca tereny mieszkaniowe B obszaru 0,0600 ha, przeciętnie zagospodarowana, zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 81,22 m2, będącym w średnim stanie techniczno-użytkowym.

 

Suma oszacowania wynosi 198 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 025,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 870,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu 37 1020 3668 0000 5102 0094 4132 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Przylesie
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone