strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
DAKRI BIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
7 przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-08
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: 7 przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości
Cena wywoławcza: 19 636 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości „DAKRI-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24 ogłasza siódmy nieograniczony przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości.

 

1.    Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo „DAKRI-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w rozumieniu art. 551 K.C., z wyłączeniem środków pieniężnych i wierzytelności masy upadłości, nadpłaconych podatków i opłat, ksiąg i dokumentów w zakresie koniecznym do prowadzenia postępowania upadłościowego, na które składają się następujące elementy:

a)   Nieruchomość w postaci prawa własności działki gruntu nr 80/19 o powierzchni 1,4763 ha, położonej w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 wraz z prawem własności naniesień w postaci budynków i budowli szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym opartym o spis inwentarza, o łącznej powierzchni użytkowej 13 146,16 m2 (KW Nr LD1M/00258112/5).

Powyższa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – nieodpłatną i bezterminową służebnością przesyłu ustanowioną na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz hipotekami.

W skład nieruchomości wchodzi historyczny obiekt budowlany w postaci murów   fabrycznych i bramy fabrycznej „beczki Grohmana” objętej  wpisem do rejestru zabytków pod nr A/44 z 20.01.1971 r.,  szczegółowo opisany w operacie szacunkowym.

b)   Ruchomości w postaci środków trwałych, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym.

c)    Prawa wynikające z korzystania z nieruchomości oraz ruchomości użytkowanych przez upadłego na podstawie odrębnych umów leasingu oraz  najmu.

d)   Środki trwałe nabyte przez syndyka w wyniku  zakończenia umów leasingu.

e)   Umowy wiążące „DAKRI-BIS” Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej dotyczące przedsiębiorstwa.

f)    Prawo ochronne do znaku towarowego.

2.    Zgodnie z umową dzierżawy przedsiębiorstwa zawartą w dniu 12 grudnia 2012 r., dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu przedsiębiorstwa upadłej, które może być zrealizowane w terminie 1 miesiąca od zawiadomienia o sprzedaży.

3.    Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tj. Dz.U. nr 42 z 2007 r., poz. 274), Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi przysługuje ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości upadłej, położonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zarządzanej przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Łodzi.

4.    Cena wywoławcza przedsiębiorstwa „DAKRI-BIS" Spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi wynosi 19 636 000 zł  netto (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych netto).

5.    Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 4.12.2015 r. włącznie, w dni robocze w godz. 8:00-16:00 na adres: Syndyk masy upadłości „DAKRI-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, 90-349 Łódź ul. Tymienieckiego 22/24, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu przedsiębiorstwa „DAKRI-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej sygn. akt XIV GUp 11/12”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

6.    Przystępujący do przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w formie pieniężnej w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł.) na rachunek bankowy masy upadłości w PKO BP SA nr: 46 1020 3378 0000 1102 0251 5716 (dla oferentów zagranicznych rachunek bankowy w PKO BP SA nr: PL 46 1020 3378 0000 1102 0251 5716, SWIFT (BIC) – BPKOPLPW) z dopiskiem „wadium na zakup przedsiębiorstwa „DAKRI-BIS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XIV GUp 11/12”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy masy upadłości.

7.    Uczestnikami przetargu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

8.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 8.12.2015 r. o godz. 10:00, w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, sala nr 309.

9.    Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego-komisarza.

10. Syndyk dokonuje otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich bądź ustala, że przetarg został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.

11. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego-komisarza.

12. Oferty, które nie spełniają wymogów określonych w warunkach przetargu lub które wpłynęły po terminie składania ofert, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane. 

13. Przetarg może zostać odwołany lub unieważniony na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

14. Syndyk zawiera umowę sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego-komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty.

15. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa, pomniejszona o wpłacone wcześniej nieoprocentowane wadium, powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.

16. Nieoprocentowana cena wpłacona przez uczestnika, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi w terminie 7 dni od wykonania przez uprawnionego  prawa pierwokupu.

17. Szczegółowe warunki siódmego nieograniczonego przetargu ustalone przez syndyka, zatwierdzone postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 18.09.2015 r. sygn. akt: XIV GUp 11/12, dostępne są do wglądu w biurze syndyka masy upadłości „DAKRI-BIS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24, w dni robocze w godz. 8:00-16:00, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sądzie Gospodarczym, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, IV piętro oraz na stronie internetowej www.dawro.pl, gdzie znajduje się również operat szacunkowy przedsiębiorstwa.

18. Przedsiębiorstwo upadłego można oglądać w dni robocze w godz. 8:00-16:00 w terminie do dnia 30.11.2015 r. włącznie, po wcześniejszym uzgodnieniu z biurem syndyka, numer telefonu: 885 886 872.

 

Pobierz: Aneks do wyceny.pdf

Pobierz: Aneks nr 2 do wyceny.pdf

Pobierz: KRS167265.pdf

Pobierz: KW LD1M 00258112 5.pdf

Pobierz: Umowy.pdf

Pobierz: Warunki przetargu.pdf

Pobierz: Wycena.pdf

Pobierz: Zał. do wyceny.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Tymienieckiego
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone