strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o .o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż części przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż części przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach
Cena wywoławcza: 3 393 365,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp.
z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lędzinach, szczegółowo opisanego
i oszacowanego w operacie szacunkowym z dnia 21 maja 2014 r. za cenę minimalną 3 393 365,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Przedsiębiorstwo Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp.
  z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lędzinach – OFERTA – Sygn. akt –
  X GUp 15/13/1”, i dostarczona do Kancelarii Notarialnej s.c. Małgorzata Janik – Rymarczyk, Katarzyna Walotek, Notariusze z siedzibą w Katowicach przy
  ul. Damrota 16-18, w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej, do dnia 23 października 2015 r., przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Notarialnej.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na nr rachunku bankowego 24 1020 1390 0000 6102 0476 9560, do dnia 23 października 2015 r.

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

 1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz
  z aktualnym odpisem  z właściwego rejestru oferenta,
 1. proponowaną cenę zakupu,
 1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 1. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,
 1. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków
  i zasad przetargu,
 1. oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt,
  iż zorganizowana część przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lędzinach, będąca przedmiotem sprzedaży jest objęta umową dzierżawy
  z prawem  pierwokupu stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie cywilnym
  od art. 596 do art. 602.

III.  Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy przy ul. Lompy 14, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 30 października 2015 r. o godzinie 11:00,  sala 12.

 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
 1. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,
 1. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,
 1. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,
 1. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
 1. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 1. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
 1. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą
  ku temu przesłanki,
 1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
 1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 1. opis i oszacowanie, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa Gospodarki Materiałowej Przemysłu Węglowego Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lędzinach znajduje się, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,
 1. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się
  w regulaminie przetargu, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,
 1. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Lędziny
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone