strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
INPARCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomość zabudowana – INPARCO Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-04
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana – INPARCO Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 4 165 280,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

INPARCO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, ogłasza

nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr OP1K/00054489/5, OP1K/00055992/1 i OP1K/00034581/4. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjnym, budynkami przemysłowymi i magazynowymi. Oszacowana wartość rynkowa nieruchomości wynosi 4 165 280,00 zł netto, tj. bez podatku VAT.

Warunki przetargu:

1. Oferent zgłaszający chęć nabycia przedmiotu sprzedaży jest zobowiązany złożyć pisemną ofertę, sporządzoną w języku polskim, która powinna zawierać co najmniej:

(a) dane określające oferenta: nazwisko i imię oferenta oraz dokładny adres lub nazwę, siedzibę i adres firmy oferenta oraz datę sporządzenia oferty,

(b) określenie ceny nabycia nie niższej niż wartość oszacowania,

(c)  oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą od dnia złożenia oferty do dnia, w którym umowa sprzedaży zostanie zawarta,

(d) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag,

(e) oświadczenie oferenta, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy sprzedaży w przypadku wyboru jego oferty,

(f)  do oferty oferent jest zobowiązany dołączyć w kopii: wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru sądowego, dokumenty poświadczające nadanie numerów NIP i REGON, dowód wpłacenia wadium, pełnomocnictwo do złożenia oferty z poświadczonym notarialnie podpisem pełnomocnika w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik,

(g) czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu.

2. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, do dokonania wpłaty wadium w złotych polskich na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 22 2490 0005 0000 4520 8310 2627, w wysokości równej 10% wartości oszacowania, tj. w wysokości 416 528,00 zł. Wskazany rachunek winien zostać uznany kwotą wadium najpóźniej na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana będzie zaliczone w kwocie nominalnej na poczet ceny sprzedaży przedmiotu sprzedaży. Pozostałym oferentom, których oferta nie została wybrana, wpłacone wadium w kwocie nominalnej zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni licząc od dnia rozpoznania ofert.

3. Kryterium wyboru oferty stanowi zaoferowana cena. Przyjęta zostanie oferta z najwyższą zaoferowaną ceną. W przypadku złożenia ofert równorzędnych nastąpi pomiędzy oferentami licytacja ustna. Do ceny nabycia zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sprzedażą.

4. Ofertę należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg nieruchomości – Powstańców 70 INPARCO Sp. z o.o. – nie otwierać”, na adres Syndyk Masy Upadłości INPARCO SP. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, nie później niż do dnia 31 października 2015 r. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do syndyka.

5. Rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 4 listopada 2015 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki. Protokół z rozpoznania ofert udostępniony zostanie w siedzibie Spółki.

6. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, jego opisie i oszacowaniu oraz warunkach przetargu można przeglądać w godzinach od 9:00 do 14:00 w siedzibie upadłej spółki w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70 do dnia 27 października 2015 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 602 341 116.

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone