strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Jacek Parzyjagła w upadłości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 6500 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-21
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 6500 m2
Cena wywoławcza: 76 900,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości Jacka Parzyjagła – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w województwie łódzkim, powiat wieluński, gmina Ojsaków, działka nr 249/4, jednostka ewidencyjna Ojsaków, obręb 19 Ojsaków, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1W/00041569/2, o łącznej powierzchni 6 500 m2, za cenę nie niższą od ceny oszacowania, tj. od kwoty 76 900 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych).

 

I.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

 1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „OFERTA – Sygn. akt – XII GUp 49/15”, i dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA – do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału XII Gospodarczego do Spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
 1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy upadłego o numerze: 78 1050 1344 1000 0092 0880 6506.

 

II.  Oferta kupna powinna zawierać:

 

 1. imię, nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danego podmiotu wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
 1. proponowaną cenę zakupu,
 1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, operatem szacunkowym (wyceną) oraz oświadczenie, że oferent nie wnosi do nich zastrzeżeń,
 1. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,
 1. zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,
 1. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu,

7.   dowód wpłaty wadium na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu prasowym.

 

III. Otwarcie oraz rozpatrzenie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 21 października 2015 r., g. 13:30, sala nr 112.

 

 1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I oraz pkt. II,
 1. wyboru oferty dokonuje Organizator przetargu, zaś zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,
 1. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,
 1. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Organizatora przetargu,
 1. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
 1. cena nabycia musi zostać uiszczona w całości najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży, zaś rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
 1. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz prawo wyboru Kancelarii Notarialnej,
 1. niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego     z ceną nabycia,
 1. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
 1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
 1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
 1. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się do wglądu, w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7.
 1. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Kancelarii Syndyka Michała Leskiego w Sosnowcu, przy ulicy Warszawskiej 1/7.
 1. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 604 154 587 oraz pod adresem email: syndyk.mleski@interia.pl.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ojsaków
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone