strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Synkret S.A. w upadłości likwidacyjnej
Prawa własności nieruchomości – SYNKRET S.A.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-14
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawa własności nieruchomości – SYNKRET S.A.
Cena wywoławcza: 64 200,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

 

Przedmiotem przetargu ofertowego są:

1.    Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu-Łagiewnikach, ul. Szyby Rycerskie 22k, wraz z posadowionymi na niej budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1Y/00004483/0. Cena wywoławcza prawa wynosi 1 094 972,45 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 45/100) netto.

2.    Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu-Łagiewnikach, ul. Szyby Rycerskie 22k, wraz z posadowionymi na niej budynkiem i budowlami, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1Y/00025047/5. Cena wywoławcza prawa wynosi 2 389 559,70 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100) netto.

3.    Prawo własności nieruchomości położonej w Bytomiu-Stolarzowicach, ul. Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1Y/00022066/3 oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu-Stolarzowicach, ul. Kościuszki, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1Y/00020658/6. Cena wywoławcza praw wynosi 758 400,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) netto.

4.    Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, ul. Katowicka 162, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00009340/6. Cena wywoławcza prawa wynosi 834 600,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćset złotych 00/100) netto.

5.    Prawo własności nieruchomości położonej w Bełchatowie, ul. 19 Stycznia 12, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1B/00063615/5. Cena wywoławcza prawa wynosi 754 200,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100) netto.

6.    Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Świętochłowicach, ul. Bukowa 158, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KW nr KA1C/00007935/6. Cena wywoławcza prawa wynosi 64 200,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100) netto.

Wszystkie ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Warunki przetargu:

1.           Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 14 października 2015 r. do godz. 14:00 na adres biura syndyka masy upadłości SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej mieszczącego się w Bytomiu przy ulicy Szyby Rycerskie 22k. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do biura syndyka masy upadłości.

2.           Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg – nieruchomości – SYNKRET”.

3.           Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, w odniesieniu do której została złożona oferta, na rachunek bankowy SYNKRET S.A. w upadłości likwidacyjnej, prowadzony w IDEA Bank S.A. numer konta 62 1950 0001 2006 0430 7738 0002. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

4.           Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 15 października 2015 r. od godziny 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 206.

5.           Regulamin przetargu oraz operaty szacunkowe można przeglądać w biurze syndyka mieszczącym się w Bytomiu, ul. Szyby Rycerskie 22k w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu (32) 280 05 95 oraz 606 412 437.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bytom, Ruda Śląska. Bełchatów, Świętochłowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone