strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ośrodek Hodowli Zarodowej Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Sprzedaż sprzętu rolniczego – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.
(maszyny - maszyny)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż sprzętu rolniczego – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o. o.
Cena wywoławcza: 5 691,05
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.

Plac Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na sprzedaż sprzętu rolniczego

 

L.p

Nazwa sprzętu

Nr ewidencyjny

Nr fabryczny

Rok budowy

Cena wywoławcza netto w złotych

1

Ciągnik rolniczy CASE MAGNUM 7250; WBR 1101

444

JJA0067007

1996

44 715,45

2

Ciągnik rolniczy CASE MAGNUM 7250 PRO; DZA E638

471

JJA0079635

1998

40 650,40

3

Prasa CLAAS QUADRANT 2200

617

73500846

2001

56 910,56

4

Rozsiewacz nawozu RCW5

595

8706

1996

5 691,05

5

Rozsiewacz nawozu RCW5

631a

8718

1997

5 691,05

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot sprzedaży
w zamkniętej kopercie z napisem ,,PRZETARG’’ z oznaczeniem pozycji od 1 do 5 w terminie do dnia 29.10.2015 r. do godziny 14:00 w sekretariacie OHZ Kamieniec Ząbkowicki Sp. z o.o. oraz okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.

Pisemna oferta powinna zawierać: 1. Imię, nazwisko, adres i nr telefonu oferenta. 2. Oferowaną cenę nie niższą niż cenę wywoławczą. 3. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym
i prawnym przedmiotu sprzedaży.

Na każdą pozycję wystawioną do przetargu oferent składa odrębną ofertę.

Wadium można wpłacać od dnia 8.10.2015 r. w godzinach od 9:00-14:00, nie później jednak jak do godziny 14:00 w dniu 29.10.2015 r. w kasie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. Pl. Kościelny 1, lub przelewem na konto PKO BP S.A O. Ząbkowice Śląskie
nr 84 1020 5138  0000  9402  0112  5228, tak aby środki finansowe wpłynęły na konto Spółki w przeddzień otwarcia ofert.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował
w ofercie ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 30.10.2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie  Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., Pl. Kościelny 1 w Sali narad na parterze. W przypadku ustalenia, że kilka oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg będzie kontynuować przetarg w drodze licytacji.

Postąpienie nie może być niższe niż jeden procent ceny wywoławczej.

Sprzęt można oglądać w dniach od 8.10.2015 r. do 28.10.2015 r. w godzinach od 9:00 do 13:00, po uprzednim uzgodnieniu pod numerem telefonu: 695 070 619 lub 695 070 623.

Pod wyżej podanym numerem telefonu można uzyskać również informacje na temat oferowanego
do sprzedaży sprzętu.

Nabywca, który wygrał przetarg zostanie niezwłocznie poinformowany o wyborze jego oferty
z oznaczeniem miejsca i terminu wpłaty ceny nabycia. Do ceny nabycia osiągniętej w przetargu będzie doliczony  podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nabywca, który w wyznaczonym terminie nie uiści ceny przebicia, traci prawa wynikające z wygrania przetargu, oraz złożone wadium. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w części lub całości, oraz  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kamieniec Ząbkowicki
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone