strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kooke Design Szymon Szlażko w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,72 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-29
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 44,72 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

 

Syndyk Masy Upadłości Szymona Szlażko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kooke Design Szymon Szlażko z siedzibą w Gliwicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości obejmującej prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 44,72 m2 położonego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Św. Andrzeja 9/1, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW nr GL1G/00053072/8 oraz udział wynoszący 27/1000 części związany z własnością lokalu, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział VIII Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer GL1G/00021588/5 za cenę 109 627,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Szymon Szlażko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kooke Design Szymon Szlażko w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gliwicach – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt – XII GUp 8/14”, i zapakowana w kopertę
     z dopiskiem „OFERTA PRZETARGOWA” i dostarczona do Sądu Rejonowego
    w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych przy
    ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu.
  1. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na nr rachunku bankowego 13 1020 2498 0000 8602 0539 9789, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, przy czym za datę wpłaty wadium uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy.

II. Oferta kupna powinna zawierać:

1.     nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz
z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,

2.     proponowaną cenę zakupu,

3.     oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,

4.     oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią-komisarzem, upadłym, jego małżonkiem, zstępnym, wstępnym, albo rodzeństwem, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną, jego przedstawicielem oraz, że nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu osób wymienionych powyżej,

5.     zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

6.     oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków
i zasad przetargu.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego-komisarza w dniu 29 października 2015 r. o godzinie 13:30, sala 112.

1.     przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,

2.     zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia-komisarz,

3.     wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty,

4.     wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,

5.     jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,

6.     cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,

7.     sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,

8.      sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,

  1. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego-komisarza,
  1. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,

11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1.

12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się
w regulaminie przetargu, do wglądu, w Kancelarii Radcy Prawnego Jędrzej Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1,

13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Gliwice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone