strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Udziały po 1/2 w nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały po 1/2 w nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie
Cena wywoławcza: 433 978,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3308/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-27 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonych jako udział 1/2 nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, dzielnica Podgórze, ul. Wiktora Heltmana 5c, obręb 51; obejmująca działkę o nr 25/1, oraz nieruchomość gruntowa położona w Krakowie, dzielnica Podgórze, ul. Wiktora Heltmana 5c, obręb 51; obejmująca działkę o nr 184, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego o nr KW KR1P/00101256/2 oraz KW KR1P/00081750/8.

1. Udział 1/2 w nieruchomości KW o nr KR1P/00101256/2 działka ew. nr 25/1 oszacowanej na kwotę 281 192,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).

2. Nieruchomość KW o nr KR1P/00081750/8 działka ew. nr 184 oszacowana na kwotę 297 446,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 00/100).

Łączna wartość rynkowa 1/2 udziału w nieruchomości KW o nr KR1P/00081750/8 oraz KW o nr KR1P/00101256/2 oszacowana na kwotę 578 638,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 00/100).

 

1. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości KW o nr KR1P/00101256/2 działka ew. nr 25/1 tj. kwotę 210 894,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100).

2. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania nieruchomości KW o nr KR1P/00081750/8 działka ew. nr 184, tj. kwotę: 223 084,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote 50/100).

Łączna wartość ceny wywołania 1/2 udziału w nieruchomości KW o nr KR1P/00101256/2 oraz KW o nr KR1P/00081750/8 w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 433 978,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 50/100).

 

1. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości KR1P/00101256/2 działka ew. nr 25/1, tj. kwotę 28 119,20 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewiętnaście złotych 20/100).
2. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomość KW o nr KR1P/00081750/8 działka ew. nr 184 , tj. kwotę 29 744,60 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 60/100).

Łączna wartość rękojmi wynosi 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 57 863,80 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 80/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962 § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 21 8619 0006 0030 0025 8010 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala, podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 9.12.2015 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wiktora Heltmana
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone