strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Prawo do lokalu mieszkalnego w Krakowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-07
Godzina: 14:10:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu mieszkalnego w Krakowie
Cena wywoławcza: 161 904,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3442/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 grudnia 2015 r. o godz. 14:10

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-28, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonej w Krakowie przy ul. Wallenroda 53/75, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadający zbiór dokumentów w SM Nowy Prokocim.   

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 242 857,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 161 904,66 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote 66/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 24 285,70 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 70/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości zgodnie z art. 962  § 1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika:

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 9:00-9:15, a elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wallenroda
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone