strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie SA
Sprzedaż nieruchomości, lokal mieszkalny, prawa użytkowania wieczystego, działki – Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS’’ w Warszawie SA
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-03
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości, lokal mieszkalny, prawa użytkowania wieczystego, działki – Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS’’ w Warszawie SA
Cena wywoławcza: 220 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej ,,POLONUS’’ w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 144, dalej zwana Spółką,

 

I. Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

1. Lokalu mieszkalnego nr 35 o powierzchni 45,14 m2 (własność) wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 5,14 m2 i udziałem wynoszącym 0,0231 w użytkowaniu wieczystym gruntu oraz częściach wspólnych budynku mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Grenady 6 na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 113 i 114 objętych Księgą Wieczystą nr WA4M/00213195/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa – X Wydział Ksiąg Wieczystych. Lokal nie posiada odrębnej księgi wieczystej.

Cena wywoławcza lokalu: 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się  w dniu 3 listopada 2015 r. godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium  w wysokości 22 000 zł.

 

2. Prawa użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Gen. J.P. Morawicza 3 oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, stanowiących odrębną nieruchomość, dla których Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1N/00047416/5. Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione do dnia 5 grudnia 2089 roku.

 

a) Działka nr 2/18 o pow. 13 135 m2: niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 4.6 UC i 4.5 UC – tereny usług cenotwórczych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 598 518,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemnaście złotych). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się  w dniu  3 listopada 2015 r. w godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium w wysokości 59 851,80 zł.

b) Działka nr 2/19 o pow. 6 110 m2: dwa budynki mieszkalne o pow. użytkowej odpowiednio 79,23 m2 i 247,8 m2, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego część oznaczona 4.5 UC – teren usług cenotwórczych, część południowo-zachodnia 4.12 KS – tereny o przeznaczeniu jako teren parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej. Budynki mieszkalne aktualnie są użytkowane przez najemcę, który wynajmuje od Spółki poszczególne budynki w ramach umowy najmu. Nabywca ww. nieruchomości zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego wstąpi w te stosunki najmu w miejsce zbywcy jako Wynajmujący.

Cena wywoławcza nieruchomości: 328 799,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się  w dniu 3 listopada 2015 r. godz. 12:00  w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium w wysokości 32 879,90 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100).

c) Działka nr 2/20 o pow. 9 296 m2: niezabudowana, w ewidencji gruntów oznaczona symbolem Ba, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona 4.12 KS – tereny o przeznaczeniu jako teren parkingów i obiektów obsługi komunikacyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 638 263,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg w formie licytacji ustnej odbędzie się  w dniu 3 listopada 2015 r. o godz. 13:00  w siedzibie Spółki w Warszawie Al. Jerozolimskie 144, w sali konferencyjnej na IV piętrze. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia w gotówce wadium w wysokości 63 826,30 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 30/100).

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Spółki prowadzone w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr rachunku 05 1600 1068 0003 0102 0490 6001 w terminie do dnia 2 listopada  2015 r.

 Za termin dokonania wpłaty (wniesienia) wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki. W tytule wpłaty wadium należy podać numer lokalu mieszkalnego i jego adres, numer geodezyjny działki i adres nieruchomości, a dowód jego wniesienia uczestnik przetargu (pełnomocnik umocowany notarialnie) winien przedłożyć Licytatorowi przed otwarciem przetargu. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych stu  złotych.

 

II. Pozostałe warunki przetargu:

1. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

2. Uczestnicy przetargu obowiązani są posiadać: dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej), pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego a podmioty gospodarcze dodatkowo aktualny wyciąg z właściwego rejestru.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium we wskazanej powyżej wysokości i terminie.

4. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

5. Nabywca, który najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wniesione wadium, które przepada na rzecz Spółki.

6. Sprzedawane nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00-13:00, w terminie od  12 października 2015 r. do 2  listopada2015 roku  po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Sekcji Administrowania Nieruchomościami, pod nr tel. (22) 823 58 28, kom. 728 472 196  godz. 8:00- 14:00, od poniedziałku do piątku.

7. Szczegółowe warunki przetargu i opis nieruchomości określa Regulamin dostępny w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej: www.pkspolonus.pl

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone