strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,100 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-13
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana o pow. 0,100 ha
Cena wywoławcza: 292 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1721/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

13 listopada 2015 r. o godz. 10:45

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa nr działki 64/6 o powierzchni 0,100 ha zabudowana jednorodzinnym, wolnostojącym, drewnianym, jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 178,39 m2 z wbudowanym garażem o powierzchni użytkowej 31,47 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Dobra przy ul. Poziomkowej 15. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ2S/00019924/8. Prawo własności nieruchomości przysługuje (…).

Istnieje niezgodność stanu faktycznego z treścią księgi wieczystej – zgodnie z treścią księgi wieczystej powierzchnia budynku wynosi 225,57 m2, podczas gdy zgodnie z pomiarami biegłego sądowego Krzysztofa Babskiego powierzchnia użytkowa budynku wynosi 178,39 m2.

Na nieruchomości znajduje się niezamieszkały (na dzień obwieszczenia) budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej z przybudowanym garażem, łącznik, altana, urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość posiada instalacje: instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, instalacja gazowa, instalacje centralnego ogrzewania (brak pieca, kaloryferów), ciepła woda (obecnie brak z uwagi na brak pieca), instalacje wentylacyjne, instalacja telefoniczna, instalacja TV.

W budynku można zauważyć: liczne spękania na ścianach i sufitach, brak kaloryferów, brak pieca grzewczego, brak schodów wewnętrznych prowadzących na poddasze, uszkodzenia ścian i spękania sufitów, brak części gniazdek elektrycznych, brak części armatury łazienkowej, liczne miejsca zalania posadzki po wymontowaniu kaloryferów. W garażu można zauważyć: liczne wgniecenia, zawilgocenia, zagrzybienia ścian i sufitów, drzwi do garażu wykazują znamiona włamania częściowo zniszczone. Ponadto budynek wskazuje na to, że od dłuższego czasu jest niezamieszkały. Ogródek o dłuższego czasu nie był pielęgnowany – występują liczne zachwaszczenia.

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi: 390 400,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 800,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych 00/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 39 040,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 30 października 2015 roku od godziny 11:00 do godziny 12:00 oraz w dniu 12 listopada 2015 roku od godziny 10:00 do godziny 11:00. W celu uczestniczenia w oględzinach nieruchomości należy umówić się osobiście lub telefonicznie z komornikiem co najmniej dzień przed planowanymi oględzinami. W przypadku braku osób zainteresowanych oględziny nie odbędą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można pisemnie wnioskować o inny termin oględzin nieruchomości – nie wcześniej jednak niż na dwa tygodnie przed licytacją i nie później niż na dzień przed licytacją.

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. (91) 455 36 47.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 k.p.c. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 k.p.c. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Poziomkowa
Miasto: Dobra
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone