strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Piotr Legutko
Lokal mieszkalny o pow. 38,85 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-18
Godzina: 08:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 38,85 m2
Cena wywoławcza: 126 666,67
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 72/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 listopada 2015 r. o godz. 8:00

 

w sali nr D-23 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 13 o pow. uż. 38,85 m2 wraz z udziałem 506/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 77/2, obręb 29, jedn. ewidencyjna Podgórze oraz udziałem 506/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położona w budynku nr 3 przy ul. Plac Przystanek w Krakowie. Dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00243007/9. Właścicielem wyżej opisanej nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 190 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 126 666,67 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania wynosi: 19 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub uiścić na rachunek bankowy Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza Piotra Legutko w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce Centrala 33 8619 0006 0030 0325 8099 0001 najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 72/13 i inne „wadium” lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Jednocześnie informuję, że akta postępowania egzekucyjnego można oglądać w sekretariacie Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z  nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w  dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W przypadku chęci nabycia licytowanej nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim oraz chęcią włączenia nabytą nieruchomość do majątku wspólnego, konieczne jest złożenie przez współmałżonka nabywcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na taką czynność. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 257 12 73

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Plac Przystanek
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone