strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki
Nieruchomość gruntowa – działka numer 338/3 o łącznej powierzchni 0,1900 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz 1/2 budynku garażowego
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-10
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa – działka numer 338/3 o łącznej powierzchni 0,1900 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz 1/2 budynku garażowego
Cena wywoławcza: 325 932,75
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 290/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 

 

10 listopada 2015 r. o godz. 11:00

 

w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa – działka numer 338/3 o łącznej powierzchni 0,1900 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz 1/2 budynku garażowego, położonej w: Rzuchowa, gm. Rzuchowa 442, stanowiącej własność dłużnika (…), Rzuchowa 442, 33-114 Rzuchowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie  o numerze TR1T/00089692/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 434 577,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 325 932,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 457,70 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji na rachunek bankowy tut. kancelarii:

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

73 1240 5194 1111 0010 4316 9277.

Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi (w tytule należy również wpisać dane licytanta, tj. imię i nazwisko, nr dowodu itp.). Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rzuchowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone