strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Pruszkowie Sebastian Dulko
Prawo do lokalu nr 66 w Pruszkowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo do lokalu nr 66 w Pruszkowie
Cena wywoławcza: 183 702,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 6995/14
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO

(SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU)

nr KW WA1P/00083981/2

(dotyczy sygn. akt I Co 3512/12)

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Sebastian Dulko (tel. (22) 723 01 55, (22) 753 57 00) na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 17 (13) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. tekst jednolity z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 1116) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  

 

17 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie mającego siedzibę w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 22, w sali nr VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 66 położonego w Pruszkowie przy al. Wojska Polskiego 16, 05-800 Pruszków, znajdującego się w zasobach Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (adres spółdzielni: 05-800 Pruszków, ul. Bolesława Prusa 86), dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1P/00083981/2 – przysługuje dłużnikowi (…).

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 244 937,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery  tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 702,75 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwa złote 75/100). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 493,70 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 70/100 ).

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA O. Piastów nr 31 1240 6407 1111 0000 5098 3483.

Zgodnie z art. 962 §1 kpc rękojmię należy złożyć najpóźniej w dni poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie przy Kraszewskiego 22 w pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego w godzinach pracy Sekretariatu, a także w Kancelarii Komornika Sądowego w każdą środę od godz. 9:00 do godz. 17:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 305 §1 kodeksu karnego, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wojska Polskiego
Miasto: Pruszków
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone