strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
APARTAMENTY LUDWINÓW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości - Apartamenty Ludwinów Sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-13
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości - Apartamenty Ludwinów Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 19 640 000,00
Forma sprzedaży: konkurs ofert
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Apartamenty Ludwinów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Biuro Syndyka: Al. Płk. W. Beliny-Prażmowskiego 42/2, 31-514 Kraków

tel. (12) 311 92 91, (12) 313 43 91, (12) 444 74 38, fax (12) 444 74 39

 

ogłasza konkursy ofert na sprzedaż:

 

- udziału w prawie wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 76/8 o pow. 166 m2, 76/9 o pow. 394 m2 oraz działek powstałych z podziału działki nr 76/7 o pow. 18 953 m2 oznaczonych numerami 76/10 o pow. 17 492 m2 i 76/11 o pow. 1 461 m2 będących w użytkowaniu wieczystym do 5 grudnia 2089 r. oraz udziału we współwłasności budynku, stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonego numerem 11 przy ul. Ludwinowskiej, znajdującego się na działce nr 76/10,
w skład którego wchodzą niewyodrębnione w nieruchomości wspólnej samodzielne lokale mieszkalne i użytkowe w rozumieniu ustawy o własności lokali, z własnością których związane są udziały w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KR1P/00292413/6 oraz udziałów we współwłasności w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym nr U1, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr KR1P/00411162/2, które zostały szczegółowo opisane w opinii dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Małgorzatę Małek i Henryka Paprotę z 25.06.2013 r. oraz aneksie do opinii z 4.07.2013 r. za cenę wywoławczą 19 640 000,00 zł netto

lub

- samodzielnych niewyodrębnionych lokali mieszkalnych i usługowych z własnością których związane są udziały w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KR1P/00292413/6 oraz udziały we współwłasności w lokalu niemieszkalnym – garażu wielostanowiskowym nr U1, w którym mieszczą się miejsca postojowe i komórki lokatorskie, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/00411162/2, które zostały szczegółowo opisane w opinii dla Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Małgorzatę Małek i Henryka Paprotę z 25.06.2013 r. oraz aneksie do opinii z 04.07.2013 r. za ceny wywoławcze brutto (z podatkiem VAT) wymienione na stronie internetowej www.apartamentyludwinow.pl i figurujące w zestawieniach, znajdujących się w Biurze Syndyka i Biurze Sprzedaży.

 

Przystępujący do ww. konkursów ofert zobowiązani są do złożenia oferty wraz z oświadczeniami
i dokumentami stosownie do zapisów § 11 regulaminów konkursów ofert oraz wpłacenia wadium, którego wysokość, sposób zapłaty i rozliczenia określa § 7 regulaminów konkursów ofert.

Ofertę zakupu spełniającą wymogi zawarte w ogłoszeniach i regulaminach konkursów ofert przystępujący do konkursów winni złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs ofert Apartamenty Ludwinów Sp. z o.o.”, najpóźniej w terminie do dnia 12.11.2015 r. w Biurze Syndyka – adres jw. do godz. 14:00, pod rygorem niedopuszczenia do konkursów ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2015 r. w Biurze Syndyka o godz. 10:00.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów ofert, treści regulaminów, przedmiotu sprzedaży
i jego wyceny, należnego podatku VAT można uzyskać pod numerami telefonów jw. oraz
w Biurze Sprzedaży w Krakowie, ul. Ludwinowska 11, lokal 98, tel. (12) 429 58 70 i na stronie internetowej www.apartamentyludwinow.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia ww. konkursów bez wybrania oferty, jak również unieważnienia konkursów bez podania przyczyny oraz prawo do przeprowadzenia dodatkowych konkursów ofert wśród uczestników, którzy zaoferują tę samą cenę nabycia i taki sam sposób zapłaty.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Ludwinowska
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone