strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Robert Wójcik w upadłości likwidacyjnej
Działki o pow. 0,0761 ha i 0,0763 ha – Robert Wójcik
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-19
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,0761 ha i 0,0763 ha – Robert Wójcik
Cena wywoławcza: 165 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

 

      

Syndyk Masy Upadłości

Roberta Wójcika z Wałcza

tel. 606 236 293, e-mail: syndyk.sowirka@wp.pl

ogłasza  nieograniczony  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

 

prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej  w Ostrowcu k. Wałcza, oznaczonej jako działka 131/3,  o powierzchni  0,0761 ha,  oraz działka 131/14 o powierzchni 0,0763 ha, dla których Sąd Rejonowy w Wałczu prowadzi Księgę Wieczystą nr KO1W/00027996/7. Nieruchomość zbudowana  budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, budynek niezabezpieczony od 2009 roku. Dokumentacji budowlanej brak.

 

 Cena wywoławcza 165 000,00 zł, zwolnione z podatku VAT.

 

Pisemne oferty zawierające:

-       imię i nazwisko, lub nazwę oferenta

-       nip, pesel, adres i telefon kontaktowy

-       proponowaną cenę nabycia nie niższą od ceny wywoławczej, termin i formę zapłaty

-       dowód wpłacenia wadium

 

należy składać w zaklejonych kopertach w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Gen. Wł. Andersa 34, do dnia 9.11.2015 r. do godziny 15:00 ze wskazaniem sygn. akt VII GUp 41/15 z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości Roberta Wójcika w upadłości likwidacyjnej”. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty, datą wpływu oferty jest data stempla pocztowego.

Do oferty należy dołączyć:

-       oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i stanem technicznym przedmiotu sprzedaży,

-       zobowiązanie do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności,

-       oferta winna być sporządzona w języku polskim, bądź przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 16 500,00 zł, na rachunek: Robert Wójcik w upadłości likwidacyjnej prowadzony przez BS Człuchów nr 59 9326 0006 0042 8237 3000 0010 w terminie do dnia  9.11.2015 r., które zostanie zaliczone na poczet ceny w przypadku wybrania oferty i skutecznego zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu lub ulegnie przepadkowi w przypadku nieprzystąpienia do umowy w określonym przez syndyka terminie. Wadium uczestników, których oferta nie zostanie wybrana zostanie zwrócona w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Rozpatrzenie ofert i ustalenie nabywcy nastąpi w dniu 19.11.2015 r. o godz. 9:30 w siedzibie Sądu Rejonowego VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, sala numer 17.

O wyniku rozpatrzenia ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni.

-       Zastrzega się prawo negocjacji z oferentami, ustalenia nabywcy w wyniku dodatkowo przeprowadzonej licytacji, względnie pozostawienia przetargu bez rozstrzygnięcia.

-       Syndyk zastrzega sobie prawo przepadku wadium na rzecz masy upadłości w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ostrowiec koło Wałcza
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone