strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA
Sprzedaż prawa własności działek ewidencyjnych i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż prawa własności działek ewidencyjnych i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Cena wywoławcza: 44 013 334,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-176), ul. Fleminga 2, działając w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. nr 27, poz. 177 ze zm.)

 

OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ:

 

1.   prawa własności działek ewidencyjnych:

a)   nr 208 dla której prowadzona jest KW WA3M/00096377/0,

b)   nr 220 dla której prowadzona jest KW WA3M/00491211/8,

i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących działki ewidencyjne:

c)    nr 214/23 dla której prowadzona jest KW WA3M/00048659/0,

d)   nr 214/25 dla której prowadzona jest KW WA3M/00048639/4,

e)   nr 214/27 dla której prowadzona jest KW WA3M/00058652/4,

f)    nr 214/39, 214/46, 214/37, 214/35 dla których prowadzona jest KW WA3M/00463165/5,

g)   nr 214/48 dla której prowadzona jest KW WA3M/00463636/8,

h)   nr 214/33 dla której prowadzona jest KW WA3M/00049639/1,

i)     nr 214/50 dla której prowadzona jest KW WA3M/00052392/1,

j)    nr 214/2 dla której prowadzona jest KW WA3M/00097336/8,

k)   nr 170 i 172 dla których prowadzona jest KW WA3M/00473583/4,

l)     nr 174 dla której prowadzona jest KW WA3M/00473584/1,

m)  nr 196 dla której prowadzona jest KW WA3M/00045585/9,

n)   nr 198 dla której prowadzona jest KW WA3M/00470583/3,

o)   nr 206 dla której prowadzona jest KW WA3M/00470491/1,

p)   nr 209 dla której prowadzona jest KW WA3M/00049620/5,

q)   nr 213 dla której prowadzona jest KW WA3M/00049618/8,

r)    nr 211 dla której prowadzona jest KW WA3M/00488396/4,

s)    nr 202 dla której prowadzona jest WA3M/00479736/4,

t)    nr 204, 176, 182, 186, 188, 192, dla których prowadzona jest KW WA3M/00479584/3,

u)   nr 190, 195,184/1, 184/2, 200, dla których prowadzona jest KW WA3M/00477693/6,

v)   nr 180 i 221, dla których prowadzona jest KW WA3M/00493541/4, a dla których proces regulacji prawnej nie został jeszcze zakończony, to jest nie uzyskano jeszcze wpisu prawa użytkowania wieczystego Spółki do księgi wieczystej.

2.    W stosunku do działek, dla których proces regulacji nie został zakończony (wskazane w pkt. 1 lit „v”), nastąpi zawarcie umowy przedwstępnej, a umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego dopiero po ich regulacji, to jest po wpisaniu do księgi wieczystej praw Spółki.

 

Łączny ich obszar wynosi 7,8297 ha. Wszystkie położone są w obrębie 4-06-35 przy ulicy Modlińskiej w dzielnicy Białołęka w Warszawie.

 

Cena wywoławcza wynosi 44 013 334,00 zł netto. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj. 4 401 333,40 zł. Minimalna wysokość postąpienia podczas licytacji wynosi 440 133,34 zł.

 

Licytacja odbędzie się dnia 26 listopada 2015 r. o godz. 12:00 w Warszawie przy ulicy A. Fleminga 2, w budynku Marketingu.

 

Warunkiem przystąpienia do ww. przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy o numerze 03 1540 1157 2115 9152 0238 0001 w banku Bank Ochrony Środowiska S.A. z dopiskiem: „Przetarg – nieruchomość Modlińska” do dnia 25 listopada 2015 roku do godziny 12:00. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

 

W celu przystąpienia do licytacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji. Osoby prawne i podmioty gospodarcze biorące udział w licytacji powinny przedłożyć: aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP, oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby. Osoba fizyczna zobowiązana jest posiadać dokumenty potwierdzające swoją tożsamość, a osoba będąca w związku małżeńskim obowiązana jest wskazać czy występuje w imieniu własnym, czy też zamierza nabyć przedmiot przetargu w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić na piśmie w oryginale poświadczoną notarialnie zgodę drugiego małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej. Dodatkowo każdy oferent powinien przedłożyć oświadczenie, iż w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki określone w § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 lutego 2007 roku w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę, powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 r., Nr 27, poz. 177 ze zm.). Wskazane powyżej dokumenty należy składać osobiście pod adresem Polfa Tarchomin S.A. ul. Fleminga 2, 03-176 Warszawa w pokoju nr 18 (Kancelaria) najpóźniej do dnia 25 listopada 2015 roku do godziny 12.00 z adnotacją na kopercie: „Przetarg – nieruchomość Modlińska”. Wzory oświadczeń na żądanie udostępniane będą drogą elektroniczną przez osobę wskazaną do kontaktów w niniejszym ogłoszeniu.

 

Cudzoziemcy mogą nabyć nieruchomość w wyniku niniejszego przetargu po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 roku Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Stawienie się jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje najwyższą cenę. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej na dzień przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. O terminie podpisania aktu notarialnego nabywcy zostaną powiadomieni pisemnie. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie później niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, traci prawo do zawarcia umowy sprzedaży oraz złożone wadium. Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca. Nieruchomość zostanie przekazana protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 8.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego przetarg i po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informacji na temat stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu udziela:

- Pan Jerzy Łacheta – Tel. (22_ 510 88 94; e-mail: jlacheta@polfa-tarchomin.com.pl

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia albo odwołania przetargu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.

Dodatkowo, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna zastrzega, iż unieważni przetarg w przypadku naruszenia obowiązujących Spółkę przepisów dotyczących sprzedaży aktywów trwałych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Modlińska
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone