strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Udział 1/2 w nieruchomości o powierzchni 0,1122 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział 1/2 w nieruchomości o powierzchni 0,1122 ha
Cena wywoławcza: 20 775,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 628/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia, że na podstawie art. 10131§ 1, 10136 oraz art. 867 k.p.c. w dniu

 

26 listopada 2015 r. o godz. 15:00

 

w Kancelarii Komornika w Nowym Targu przy ul. Rynek 18, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (UDZIAŁ 1/2)
prowadzona w trybie uproszczonym

 

Ułamkowa część nieruchomości – udział 1/2 – położonej w miejscowości Kluszkowce, gm. Czorsztyn, powiat nowotarski, woj. małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00155851/5 składającej się z działki ewidencyjnej nr 871/1 o łącznej powierzchni 0,1122 ha (1 122 m2) – grunt rolny, stanowi własność dłużnika: (…).

 

Działka gruntu położona jest w pośredniej strefie miejscowości Kluszkowce, w odległości ok. 1 km od centrum wsi, w trójkącie pomiędzy ul. Gorczańską a drogą gminną do Mizernej. Dostęp do działki na podstawie zapisanego prawa przechodu i przejazdu z drogi gminnej po działkach 871/3 i 971/2. Grunty sąsiadujące są również przeznaczone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, usług rekreacji indywidualnej. Obecne zagospodarowanie gruntu to łąka. Działka o kształcie zbliżonym do rombu o wymiarach 45x25 m – ułożonego na kierunku południowy-wschód – północny-zachód. Możliwość doprowadzenia sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Grunt nieogrodzony. Brak powierzchniowych efektów wodnych. W bezpośrednim sąsiedztwie cieków brak.

Według Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czorsztyn – zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Czorsztyn nr XVII/147/2012 z dnia 15.06.2012 r. – opublikowaną w Dz. U. woj. małopolskiego z dnia 20.07.2012 r, poz. 3584 – działka nr 871/1 o pow. 1 122 m2 – znajduje się w terenie o symbolu „32.2.MN/MT” – „tereny zabudowy mieszkalnej, pensjonatowej i rekreacji indywidualnej”.

 

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 27 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 20 775,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 2 770,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania udziału w wysokości 1/2 części nieruchomości przed przystąpieniem do przetargu w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu podając cel wpłaty i sygnaturę sprawy.

Udział w wysokości 1/2 części nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 677/15.

Stosownie do treści art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kluszkowce
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone