strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Grażyna Gola Kancelaria Komornicza
Lokal mieszkalny, powierzchnia 47,90 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-09
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny, powierzchnia 47,90 m2
Cena wywoławcza: 199 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 957/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Grażyna Gola Kancelaria Komornicza ul. Warszawska 14/5, 31-155 Kraków, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w sali nr K-112 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

ograniczonego prawa rzeczowego, opisanego jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Krakowie przy al. Pokoju 21, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota Dąbie. Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 47,90 m2 położony jest na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku wielomieszkaniowego.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 265 600,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 00/100). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 199 200,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na rachunek urzędowy komornika, prowadzony w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce o numerze:

34 8619 0006 0030 0025 8081 0001.

Przy czym wpłata musi zostać zaksięgowana na rachunku kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 25.11.2015 r. w godz. 11:00-12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika do dnia 3.12.2015 r.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu prawa własności na rzecz nabywcy.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Al. Pokoju
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone