strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Dawna Piekarnia by "John Galt Sp. z o.o. Sp. k w upadłości likwidacyjnej
Przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomych składników majątku upadłego (meble i wyposażenie gospodarstwa domowego) – John Galt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-13
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomych składników majątku upadłego (meble i wyposażenie gospodarstwa domowego) – John Galt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Dawnej Piekarni by „John Galt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

ogłasza

przetarg pisemny na sprzedaż z wolnej ręki ruchomych składników majątku upadłego.

 

1.    Przedmiotem przetargu są ruchomości wchodzące w skład masy upadłości, tj. meble i wyposażenie gospodarstwa domowego.

2.    Szczegółowy wykaz sprzedawanych ruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii syndyka – ul. Raciborska 3, lokal 14, 44-100 Gliwice (tel. (32) 230 93 17 lub 603 912 846). Ceny podane w wykazie są cenami wywoławczymi w kwotach netto.

3.    Oferta pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:

a)   dokładne oznaczenie nazwy, siedziby i statusu prawnego składającego ofertę,

b)   oferowaną cenę nabycia wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa niż cena wywoławcza określona w wykazie, o którym mowa w punkcie 2,

c)    zobowiązanie składającego ofertę do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,

d)   oświadczenie o akceptacji warunków przetargu,

e)   oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz z regulaminem przetargu, który przyjmuje jako obowiązujący w ramach planowanej sprzedaży, a nadto, że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

f)    podpis na ofercie i oświadczeniach składającego ofertę w przypadku osób fizycznych, podpisy osób upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę nie będącego osobą fizyczną,

g)   w przypadku osób prawnych, jeżeli wynika to z ich umowy lub statutu, zgoda właściwego organu,

h)   w przypadku składania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

4.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ruchomości” na adres: Kancelaria syndyka, ul. Raciborska 3/14 (44-100) Gliwice lub przesłać je na adres Kancelarii syndyka listami poleconymi w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia (decyduje data wpływu oferty do syndyka, nie zaś data nadania).

5.    Przetarg jest przetargiem pisemnym. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2015 r. w biurze syndyka.

6.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w terminie zakreślonym do składania ofert na rachunek bankowy masy upadłości nr: 53 1240 1343 1111 0010 6338 1572 lub w kasie upadłego.

7.    Zastrzega się prawo zmiany terminu otwarcia ofert oraz prawo przeprowadzenia licytacji ustnej wśród oferentów, którzy zgłosili równorzędne najwyższe oferty;

8.    Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:

a)   zapłaty przelewem bankowym całej zaoferowanej w przetargu ceny przed zawarciem umowy sprzedaży,

b)   podpisania umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez organizatora przetargu, nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

c)    poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym podatków i opłat.

9.    Przeniesienie własności przedmiotu przetargu następuje po dokonaniu zapłaty całej ceny wynikającej z wylicytowanej kwoty (i jej wpływie na rachunek zbywcy decyduje moment uznania rachunku).

10. Zastrzega się brak możliwości dokonywania potrąceń.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie:

a)   prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty;

b)   prawo unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

12. Organizator przetargu zastrzega, iż oglądanie ruchomości możliwe jest tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca oględzin.

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

 

Pobierz: Spis.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone