strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej o łącznej pow. 3,0218 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-30
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej o łącznej pow. 3,0218 ha
Cena wywoławcza: 179 240,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony, zwany dalej Bankiem, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż będącej własnością Banku nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w miejscowości Wierzchlas przy ul. Szkolnej 12, 98-324 Wierzchlas, złożonej z działek o numerach ewidencyjnych: 974, 1394, 2640, 2642, 2644, 2645, o łącznej powierzchni 3,0218 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu prowadzi Księgę Wieczystą nr SR1W/00022603/4.

Minimalna cena za Nieruchomość wynosi 179 240,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) netto.

Oferty od osób fizycznych lub prawnych zawierające:

·         Oferowaną cenę netto nie niższą od podanej ceny minimalnej

·         Sposób zapłaty ceny nabycia

·         Oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz NIP)

·         Dane teleadresowe oferenta (z podaniem adresu e-mail)

·         dowód wniesienia wadium

·         termin ważności złożonej oferty nie krótszy niż do 30.11.2015 r.

należy przesyłać w zamkniętej kopercie na adres Banku:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Departament Restrukturyzacji i Windykacji MSP

ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „przetarg Wierzchlas” w terminie do 27.11.2015 r. (decyduje data wpływu do Banku).

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 3 600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) na rachunek Banku nr 10 2030 0045 0001 5117 1120 0000. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przypadku braku przystąpienia do zawarcia umowy przez wybranego w przetargu oferenta w terminie wzajemnie uzgodnionym, złożone przez niego wadium przepada na rzecz Banku.

Wadium zwraca się w terminie 3 dni po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu albo zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Kwota wadium jest nieoprocentowana.

Bank powiadomi składającego ofertę o wybraniu jego oferty w przetargu w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.

W przypadku zaoferowania tej samej ceny przez uczestników przetargu Bankowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub przeprowadzenie licytacji, nie wyłączając formy elektronicznej.

Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu oraz do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i faktyczny Nieruchomości.

Koszty oferenta związane z uczestniczeniem w przetargu oraz koszty umowy nabycia Nieruchomości ponosi oferent.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szkolna
Miasto: Wierzchlas
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone