strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Kalitta s.j. w upadłości likwidacyjnej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 127 m2
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-02
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 127 m2
Cena wywoławcza: 2 805 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Kalitta Sp. J., Adrianny Kalitta oraz Romana Kalitta

w upadłości likwidacyjnej w Bydgoszczy

sprzeda

zorganizowaną część przedsiębiorstwa Kalitta Sp. J. w Bydgoszczy

 

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

a)     prawo własności nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 39
o powierzchni 1 202 m2 oraz działki niezabudowanej nr 100 o powierzchni 127 m2, opisanych księgą wieczystą nr BY1B/00006060/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych;

b)     prawo własności budynku biurowo-usługowego;

c)      prawo własności środków trwałych znajdujących się w budynku;

d)     prawo własności wyposażenia serwisu.

 

Wszystkie ww. składniki przedsiębiorstwa opisane są w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę.

 

Sprzedaży nie podlegają środki pieniężne, znajdujące się na rachunkach bankowych
i w kasie upadłego w dniu zawierania umowy, a także wszelkie należności przypadające upadłemu i syndykowi, zobowiązania, księgi handlowe oraz dokumentacja podlegająca archiwizacji w toku dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego.

 

Przedsiębiorstwo przeznaczone do sprzedaży można oglądać w dni powszednie od 12
do 27 listopada 2015 r. w godzinach 9:00 do 14:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu
z syndykiem – tel. 603 600 832.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszej sprzedaży, regulaminu sprzedaży oraz wyceny przedsiębiorstwa można uzyskać w Biurze Syndyka w Żninie 88-400, ul. Aliantów 14b/5, tel. (52) 302 15 35 lub 603-600-832 oraz na www.dawro.pl/kalitta.

 

Cena minimalna przedsiębiorstwa wynosi 2 805 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięć tysięcy 00/100). Do ceny minimalnej zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

 

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest złożenie kompletnej, pisemnej oferty kupna przedsiębiorstwa (napisanej w języku polskim) w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Sygn. akt XV GUp 9/15 – oferta na zakup nieruchomości Kalitta Sp. J. – NIE OTWIERAĆ” pocztą lub w Biurze Syndyka, ul. Aliantów 14b/5, 88-400 Żnin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2015 r. (decyduje data wpływu do biura) oraz wpłacenie wadium w wysokości 280 500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset 00/100)
na rachunek bankowy Kalitta Sp. J. w upadłości likwidacyjnej, ul. Toruńska 33,
85-023 Bydgoszcz, nr 16 1500 1201 1212 0004 8969 0000.

 

Oferta powinna zawierać:

a)     imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta, jego status prawny, adres zamieszkania lub siedziby i nr telefonu;

b)     oferowaną cenę nabycia (nie niższą niż cena wywoławcza) z podaniem sposobu jej zapłaty;

c)      aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z KRS oraz NIP
i Regon;

d)     dowód wpłaty wadium w oryginale;

e)     komplet oświadczeń, m.in.:

̶            zobowiązanie się do pokrycia wszelkich kosztów notarialnych i sądowych, związanych z zawarciem umowy sprzedaży i opłat w Wydziale Ksiąg Wieczystych

̶            o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń;

̶            wszystkie niezbędne oświadczenia wymienione w Regulaminie sprzedaży.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka w dniu 2 grudnia 2015 r.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do:

̶            odwołania sprzedaży;

̶            nieprzyjęcia zaproponowanej ceny lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny;

̶            prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania ceny.

 

Szczegółowych informacji udziela syndyk Jacek Malec tel. 603 600 832.

 

Pobierz: Dokumentacja fotograficzna.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone