strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 260,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-30
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 260,00 m2
Cena wywoławcza: 523 665,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 27/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

30 listopada 2015 r. o godz. 14:00

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa (identyfikator działki 326201_1.2010.12/10, nr działki 12/10, obręb ewidencyjny 2010, Pogodno 10) zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 260,00 m2 znajdująca się w miejscowości Szczecin przy ul. Miodowej 55, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW SZ1S/00215044/2. Prawo własności nieruchomości przysługuje (…).

Wartość szacunkowa nieruchomości nr KW SZ1S/00215044/2 wynosi 646 500,00 zł. Podaną wartość oszacowania należy podwyższyć o podatek VAT w stawce 8%.

Wartość rynkowa brutto (tj. wartość zawierająca w sobie podatek od towarów i usług) nieruchomości nr KW SZ1S/00215044/2 wynosi: 698 220,00 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100).

Cena wywołania jest równa 3/4 wartości rynkowej BRUTTO i wynosi 523 665,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) BRUTTO.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 wartości nieruchomości, tj. 69 822,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy uznanie na rachunku musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E ( tel. 399 237 105).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 91 455 36 47.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 k.p.c. prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 k.p.c. użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Miodowa
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone